คนข้ามเพศ: ตัวตน วัฒนธรรมย่อย และพื้นที่ทางสังคม (IDENTITY, SUB-CULTURAL AND SOCIAL SPACE OF THE TRANSGENDER)

Main Article Content

ปิยลักษณ์ โพธิวรรณ์

Abstract

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประวัติศาสตร์และความหมายของคนข้ามเพศในสังคมไทย กระบวนการสร้างพื้นที่ทางสังคม และวัฒนธรรมย่อยของคนข้ามเพศ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ กลุ่มชายรักเพศเดียวกันที่เปิดเผยตนเองว่าเป็นคนข้ามเพศ จำนวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แนวทางการสัมภาษณ์ แนวทางการสังเกต ผลการวิจัยพบว่าคนข้ามเพศในสังคมไทยได้มีการรวมกลุ่ม และสร้างวัฒนธรรมย่อยของกล่มุตนเองขึ้นมา จนกระทั่งนำมาสู่การสร้างพื้นที่ทางสังคมของคนข้ามเพศ ซึ่งมีทั้งการต่อสู้ในระดับกลุ่ม และการต่อสู่ระดับปักเจกซึ่งเป็นการต่อสู้ในชีวิตประจำวัน โดยการต่อสู้ ต่อรองกับความสัมพันธ์เชิงอำนาจในสังคมนั้นจะแตกต่างกันไปตามจุดประสงค์ของการดำเนินชีวิตและประสบการณ์ที่คนข้ามเพศแต่ละคนประสบมา ถึงแม้ว่าโดยสรุปแล้ว การมองเพียงรูปร่างภายนอกของคนข้ามเพศทุกคนจะอ้างอิงเลียนแบบความเป็นหญิง แต่ทั้งหมดก็ขึ้นอยู่กับความสามารถทางการเลียนแบบของคนข้ามเพศแต่ละคนที่มีระดับความสามารถและศักยภาพที่แตกต่างกัน ซึ่งคนข้ามเพศเหล่านี้ไม่ได้ตกอยู่ในสถานการณ์ที่ล้ายกันเสมอ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับพื้นที่ที่คนข้ามเพศแต่ละคนประสบอยู่แตกต่างกัน แต่ถึงอย่างนั้นก็ตามคนข้ามเพศมีการสร้างความหมายให้กับตนเองภายใต้บริบททางสังคมวัฒนธรรม และชีวิตประจำวัน

Abstract

This research focuses on the ‘history and transgender meaning’, ‘social space construction processes’ and ‘sub cultural of the transgender’ in Thailand. The study aims to study the social space construction processes of the transgender, who are known in Thailand as katheys (male to female). A qualitative research method was applied and conducted by in-depth interviews among 30 transgenders. The findings showed the transgenders in Thai society are consolidated groups and have sub-cultures of their own until they are brought to a social space of transgender. The transgender fights a battle on a daily basis. The power negotiation of their power relationships in society varies according to the purpose of life. In conclusion, regardless of the outward appearance, transgenders look across all gender references to imitate a woman. However, it all depends on the ability of cross-sex imitation of each person who has the ability and potential to be different. The transgender is not always caught in similar situations; rather it depends on the area where transgender experiences are different. Regardless of this, transgenders have a meaning for themselves through social and cultural context.

Keywords

Article Details

Section
บทความ