Return to Article Details การจัดการพิพิธภัณฑ์เชิงบูรณาการ กรณีศึกษาพิพิธภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่นแหล่งเตาเมืองน่านบ้านเตาไหแช่เลียง ตำบลสวก อำเภอเมือง จังหวัดน่าน (COMMUNITY MUSEUMS: AN INTEGRATIVE MANAGEMENT MODEL) Download Download PDF