ค่านิยมที่สะท้อนในมุขตลกในการ์ตูนช่องของไทย (VALUES REFLECTED IN THAI COMIC STRIP HUMOR)

Main Article Content

ภาวดี สายสุวรรณ

Abstract

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ค่านิยมที่สะท้อนอยู่ในการ์ตูนช่องของไทย ข้อมูลที่นำมาวิเคราะห์ในงานวิจัยนี้ นำมาจากนิตยสารการ์ตูนขายหัวเราะรายสัปดาห์และนิตยสารมหานุกรายสัปดาห์ โดยจะคัดเลือกเฉพาะข้อมูลที่เป็นการ์ตูนช่องจบในตอนที่มีคำพูดหรือคำบรรยายประกอบเท่านั้น จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ค่านิยมที่สะท้อนในการ์ตูนช่องของไทยมีทั้งหมด 8 ค่านิยม ได้แก่ ค่านิยมการให้ความสำคัญกับรูปลักษณ์ภายนอก ค่านิยมการใช้กำลัง ค่านิยมการเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน ค่านิยมการยึดติดกับกรอบ ค่านิยมการตามกระแสสังคม ค่านิยมการพึ่งพาสิ่งเหนือธรรมชาติ ค่านิยมการแสดงตัวเหนือผู้อื่น และค่านิยมการให้ความสำคัญกับวัตถุ

Abstract

The study aims to show the values reflected in humor in Thai comic strips. The data analyzed is from two Thai weekly comic magazines, both containing 'speech'. Eight shared values were found: the focus on appearance, the use of violence, the self-centered character, the social frame dependency, social (mainstream) conformity, the dependency on the supernatural, an imperiousness, and a materialistic motivation.

Keywords

Article Details

Section
บทความ