ชื่อปราสาทหินในจังหวัดเสียมเรียบ (NAMES OF PRASAT IN SIEMREAP)

Main Article Content

ทรงธรรม ปานสกุณ

Abstract

บทคัดย่อ

จากข้อมูลในการสำรวจและทำทะเบียนโบราณสถานในประเทศกัมพูชา พบว่าในจังหวัดเสียมเรียบซึ่งพื้นที่ส่วนหนึ่งเป็นอดีตเมืองหลวงสำคัญของอาณาจักรเขมรโบราณ มีโบราณสถานหรือที่ปัจจุบันถูกเรียกชื่อทั่วไปว่า “ปราสาท” อยู่เป็นจำนวนมาก และยังพบว่าลักษณะชื่อเฉพาะของปราสาทเหล่านี้เป็นชื่อที่มีความหมายเกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆ โดยลักษณะชื่อเฉพาะที่พบมากที่สุดคือ ชื่อเฉพาะที่มีความหมายเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ รองลงมาคือชื่อเฉพาะที่มีความหมายเกี่ยวกับบุคคลหรือชื่อบุคคล พืชพรรณ แหล่งน้ำ สิ่งก่อสร้าง อุปกรณ์หรือเครื่องมือเครื่องใช้ สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเทพเจ้า สัตว์ คำคุณศัพท์ ลักษณะอาการหรือการกระทำ บ้านเมือง ประเพณี พิธีกรรม อวัยวะในร่างกายมนุษย์หรือสัตว์ ทิศ จำนวนตัวเลข กาลเวลา สี ความสุข สวัสดี และความหมายอื่นๆ ตามลำดับ แสดงให้เห็นว่าลักษณะชื่อเฉพาะของ “ปราสาท” ในจังหวัดเสียมเรียบ มีลักษณะที่หลายหลาย แต่ที่นิยมที่สุดคือ การใช้ลักษณะทางภูมิศาสตร์และสภาพแวดล้อมในบริเวณที่ตั้งปราสาทนั้นๆ มาตั้งเป็นชื่อของปราสาทหิน

Abstract

According to the databases of the Carte Archeologique du Cambodge and the Inventaire Archeologique du Cambodge, there are a lot of ancient stone ruins, or “Prāsāt”, in Siemreap, the former capital city of the ancient Khmer Empire. Each Prasat has its own proper name, associated with such features as: geography, persons, plants, water resources, constructions, materials or tools, gods, animals, adjectives, actions, dwellings, rituals, human or animal organs, directions, numeric numbers, time, colors, auspiciousness, and so forth. Among the various proper names of the Prāsāt, the ones with geographical meanings are most frequently found in Siemreap. So we can say that geography and the local environment are the key factors to the naming of these Prāsāts.

Keywords

Article Details

Section
บทความ