“มรดกเพิ่งสร้าง”: เมืองและย่านประวัติศาสตร์ในมะละกาและปีนัง (“Heritage Making”: Urban Heritage and Historical Districts in Melaka and Penang)

Main Article Content

ชีวสิทธิ์ บุณยเกียรติ

Abstract

บทคัดย่อ

เมืองมะละกาและเมืองจอร์จทาวน์ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนมรดกโลกค.ศ. 2008 แต่ภายใต้การขึ้นทะเบียนมรดกโลกดังกล่าว ผู้เขียนพบความน่าสนใจหลายประการของการเคลื่อนไหวในกระบวนการสร้างมรดกในมะละกาและปีนัง ทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกลุ่มพัฒนาเอกชนต่างๆอยู่ในสนามของนิยามมรดกวัฒนธรรมและการอนุรักษ์บททบทวนวรรณกรรมนี้ชวนให้ตั้งคำถามเกี่ยวกับ“ความเป็นมรดก”กระบวนการสร้างมรดกนับเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเพื่อสนองตอบต่อความต้องการของสังคมในปัจจุบันและมิใช่การสืบทอดประเพณีหรือการรับช่วงมรดกจากบรรพชน ผู้เขียนหยิบยกตัวอย่างต่างๆที่บอกเล่าถึงกระบวนการสร้างมรดกวัฒนธรรมในเมืองประวัติศาสตร์อย่างมะละกาและปีนัง ประเทศมาเลเซีย


Abstract

Melaka and George Town were both declared as World Heritage areas in 2008. Past attempts to submit nomination proposals to UNESCO for the properties in Melaka and Penang have often been attention grabbing. Further, as many parties were involved in the often complex area of defining heritage and conservation this has led to further complexity. The article is a literature review of the process of having heritage sites listed as World Heritage areas in Melaka and Penang. The paper reveals that heritage exists as a need of contemporary societies rather than as a legacy of former generations.

Article Details

Section
บทความ