วารสารรวมบทความทางวิชาการ คณะโบราณคดี

ดำรงวิชาการเป็นวารสารวิชาการของคณะโบราณคดี ซึ่งเป็นวารสารประจำคณะฯ เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการด้านโบราณคดี ประวัติศาสตร์ศิลปะ มานุษยวิทยา และภาษา ของคณาจารย์ นักวิชาการ ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือนักวิชาการ และผู้สนใจทั่วไป โดยเริ่มจัดพิมพ์ตั้งแต่ พ.ศ. 2544 จนถึงปัจจุบันมีกำหนด ออกปีละ 2 ฉบับ ราย 6 เดือนของทุกปี (ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน และฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม) จัดพิมพ์จำนวน 300 เล่มต่อฉบับ

แบบเสนอขอส่งบทความ และข้อแนะนำการอ้างอิง/รูปแบบการจัดทำบรรณานุกรม

2019-11-13

แบบเสนอขอส่งบทความ เพื่อขอรับการพิจารณาตีพิมพ์ลงวารสารดำรงวิชาการ พร้อมข้อเสนอแนะการอ้างอิง รูปแบบการจัดทำบรรณานุกรม

เปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารฯ ปีที่ 19 ในปีพ.ศ. 2563 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2563) และ ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2563)

2016-01-01

วารสารดำรงวิชาการ อยู่ระหว่างการเปิดรับบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ลงวารสารฯ ปีที่ 19 ในปีพ.ศ. 2563 โดยฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2563) และ ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2563) จึงขอเชิญท่านผู้สนใจ นักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย์ นิสิตนักศึกษา ทั้งภายในและภายนอก มหาวิทยาลัย เข้าร่วมส่งบทความมาได้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
- ปีที่ 19 ฉบับที่ 1 กำหนดปิดรับบทความภายในเดือนมกราคม พ.ศ. 2563
- ปีที่ 19 ฉบับที่ 2 กำหนดปิดรับบทความภายในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563
*การปิดรับบทความวารสารฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ผู้เขียนสามารถอีเมล/โทรศัพท์สอบถามข้อมูลการปิดรับบทความได้

Vol 18 No 2 (2019): July - December

Published: 2019-12-29

View All Issues

Indexed in
tci

boran60_92
damrongww_150