วารสารรวมบทความทางวิชาการ คณะโบราณคดี

ดำรงวิชาการเป็นวารสารวิชาการของคณะโบราณคดี ซึ่งเป็นวารสารประจำคณะฯ เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการด้านโบราณคดี ประวัติศาสตร์ศิลปะ มานุษยวิทยา และภาษา ของคณาจารย์ นักวิชาการ ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือนักวิชาการ และผู้สนใจทั่วไป โดยเริ่มจัดพิมพ์ตั้งแต่ พ.ศ. 2544 จนถึงปัจจุบันมีกำหนด ออกปีละ 2 ฉบับ ราย 6 เดือนของทุกปี (ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน และฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม) จัดพิมพ์จำนวน 300 เล่มต่อฉบับ

ค่าธรรมเนียมการดำเนินการสมัครเพื่อส่งบทความเสนอตีพิมพ์

2018-12-27

ค่าธรรมเนียมการลงบทความ จำนวนบทความละ 2,500 บาท เมื่อชำระเงินดังกล่าวแล้วสามารถส่งหลักฐานการโอนเงินเพื่อขอรับใบเสร็จรับเงินส่งมายัง damrong.journal@gmail.com เพื่อแจ้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและออกใบเสร็จรับเงินให้ผู้เขียนต่อไป โดยมีช่องทางการชำระเงิน ดังนี้

1.) โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
ชื่อบัญชี กองทุนวารสารดำรงวิชาการ คณะโบราณคดี
เลขที่บัญชี 982 - 0 - 70389 – 1 สาขามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

หรือ 2.) ชำระเงินสดด้วยตนเองได้ที่สำนักงานคณบดี คณะโบราณคดี ศูนย์สันสกฤตศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร เลขที่ 8 ถนนสุภาพบุรษ-ทวีวัฒนา แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ (ข้อมูลพิกัดตำแหน่ง 13.766807, 100.343014)

*กรณีบทความ (ถ้ามี) การสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มเติมอีก 1 ท่าน เมื่อผู้ทรงคุณวุฒิ 2 ท่านได้พิจารณาบทความแล้วมีความเห็นไม่ที่เป็นยุติ ผู้เขียนจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการลงบทความเพิ่มเติมอีก จำนวน 1,000 (หนึ่งพันบาทถ้วน) ต่อบทความ

แบบขอชำระค่าธรรมเนียมการลงบทความ :
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดแบบขอชำระค่าธรรมเนียมลงบทความ

เปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารฯ ปีที่ 18 (ในปีพ.ศ.2562) ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน) และ ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม)

2016-01-01

วารสารดำรงวิชาการ อยู่ระหว่างการเปิดรับบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ลงวารสารฯ ปีพ.ศ. 25612 ในวารสารฯ ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2562) และ ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2562)จึงขอเชิญท่านผู้สนใจ นักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย์ นิสิตนักศึกษา ทั้งภายในและภายนอก มหาวิทยาลัย เข้าร่วมส่งบทความมาได้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
- ฉบับที่ 1 กำหนดปิดรับบทความภายในเดือนมกราคม พ.ศ. 2562
- ฉบับที่ 2 กำหนดปิดรับบทความภายในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562
*การปิดรับบทความวารสารฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ผู้เขียนสามารถอีเมล/โทรศัพท์สอบถามข้อมูลการปิดรับบทความได้

Vol 18 No 1 (2562): (January - June, 2019)

Published: 2019-06-28

View All Issues

Indexed in
tci

boran60_92
damrongww_150