Published: 2014-09-03

On The Value and Meaning of Cultural Resources

สว่าง เลิศฤทธิ์

81-84

ศาสนากบในอินเดีย

ปราณี วงษ์เทศ

101-110

พิมพาพิลาปสูตร

รุ่งโรจน์ ภิรมย์อนุกุล

177-214

อมิตตดา : นางผู้ก่อวัฎกรรม

สายวรุณ น้อยนิมิตร

265-281