สํานักงานวารสารวิชาการธรรมทรรศน์ สํานักวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น 30 หมู่ 1 ตําบลโคกสี อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

โทรศัพท์ 043-283-546-7 (ต่อ 114)
โทรสาร 0-4328-3399ค่าธรรมเนียมตีพิมพ์บทความ วารสารวิชาการธรรมทรรศน์

บทความวิชาการ/บทความวิจัย/วิจารณ์หนังสือ บทความละ 5,000 บาท

หมายเลขบัญชี : 630-2-48218-4
ธนาคาร : ทหารไทย
** พร้อมส่งสลิปการโอนเงินและแจ้งชื่อ-สกุล มาที่ E-mail: Dhammathas@hotmail.com

Principal Contact

ผศ.ดร.สุรพล พรมกุล (Asst. Prof. Dr.Suraphon Promgun)
บรรณาธิการวารสาร
อาจารย์ประจำสาขาวิชา รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
Phone +66885781671

Support Contact

นางสาวสาริกา ไสวงาม
Phone +66857521693