บรรณาธิการ :

ผศ.ดร.สุรพล พรมกุล

ผู้ช่วยบรรณาธิการ :

 • พระมหาดาวสยาม วชิรปญฺโญ, ผศ.ดร.
 • ดร.นิเทศ สนั่นนารี

หัวหน้ากองบรรณาธิการ

 • พระครูภาวนาโพธิคุณ, ผศ.ดร.

กองบรรณาธิการ :

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 • พระครูสุธีคัมภีรญาณ วิ., ผศ.ดร.
 • ผศ.ดร.จักรพรรณ วงศ์พรพวัณ
 • ผศ.ดร.ชาญชัย ฮวดศรี
 • ผศ.ดร.วิทยา ทองดี
 • ผศ.ดร.ประยูร แสงใส

หน่วยงานภายนอก

 • รศ.ดร.กนกอร สมปราชญ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • ผศ.ดร.อภิญวัฒน์ โพธิ์สาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • ผศ.ดร.กตัญญู แก้วหานาม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์
 • ผศ.ดร.อำพล บุดดาสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
 • ผศ.ดร.ธีรโชติ เกิดแก้ว มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
 • ผศ.ดร.สาคร พรหมโคตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
 • ผศ.ดร.สุขพัฒน์ อนนท์จารย์ มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย
 • รศ.วิไลวัจส์ กฤษณภูมิ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ผศ.บุญวัฒน์ บุญทะวงศ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย
 • อ.ดร.ณัฐธพงษ์ มะลิซ้อน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

คณะกรรมการกลั่นกรองบทความวารสาร

ปีที่ ๑๗ ฉบับที่ ๑ ประจำเดือน มกราคม-เมษายน ๒๕๖๐

ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายใน

๑.    พระครูภาวนาโพธิคุณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

๒.    พระครูปริยัติธรรมวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

๓.    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุรินทร์ ภู่สกุล

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

๔.    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย ฮวดศรี

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

๕.    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิน ทองปั้น

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

๖.    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรสวรรค์ สุวรรณธาดา

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

๗.    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทยา ทองดี

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

๘.    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรัส ลีกา

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

๙.    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา คล้ายเดช

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

๑๐.  รองศาสตราจารย์ วิเชียร ชาบุตรบุณฑริก

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

๑๑.  อาจารย์ ดร.นิเทศ สนั่นนารี

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก

๑.    รองศาสตราจารย์ ดร.พรอัมรินทร์ พรหมเกิด

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

๒.    รองศาสตราจารย์ ดร.สัญญา เคณาภูมิ

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

๓.    รองศาสตราจารย์ ดร.ภาสกร ดอกจันทร์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

๔.    รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิญ รักสัตย์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

๕.    รองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ บัวสุข

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

๖.    รองศาสตราจารย์ ดร.กนกอร สมปราชญ์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

๗.    รองศาสตราจารย์ ดร.ภักดี โพธิ์สิงห์

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

๘.    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิญวัฒน์ โพธิ์สาน

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

๙.    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หอมหวล บัวระภา

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

๑๐.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรหมโคตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

๑๑.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระพงษ์ มีไธสง

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

๑๒.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรสวรรค์ ศิริกัญจนาภรณ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

๑๓.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมหวัง แก้วสุฟอง

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

๑๔.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนะ ปัญญาภา

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

๑๕.  รองศาสตราจารย์ วิไลวัจส์ กฤษณะภูติ

มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

๑๖.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สัญญา สะสอง

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

๑๗.  อาจารย์ ดร.ทักษิณาร์ ไกรราช

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม

ผู้จัดการวารสาร: สาริกา ไสวงาม