บรรณาธิการแถลง

วารสารวิชาการธรรมทรรศน์ ปีที่ 17 ฉบับที่ 2

Abstract


วารสารวิชาการธรรมทรรศน์ฉบับนี้ เป็นปีที่ ๑๗ฉบับที่ ๒ ก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยทุกท่าน และได้เข้ารับปริญญาเมื่อวันที่ ๒๐-๒๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ที่ผ่านมา

เนื้อหาสาระในฉบับนี้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ปรัชญา การศึกษา รัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ ซึ่งมีทั้งหมด ๒๒ บทความ ซึ่งแต่ละบทความได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิอย่างเข้มงวด บทความละ ๒ ท่าน เพราะต้องการให้เป็นวารสารที่มีความเข้มแข็งทางด้านวิชาการ แต่ถึงอย่างไรก็ต้องขอขอบคุณเจ้าของบทความทุกท่านที่มีความตั้งใจในการส่งบทความมาเพื่อรับพิจารณาตีพิมพ์ ทำให้ในปัจจุบันวารสารมีบทความส่งเข้ามาเยอะพอสมควร 

หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้อ่านจะได้ความรู้จากบทความวิชาการ บทความวิจัยตามที่ปรากฏ  และนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ทางด้านการศึกษา ตลอดถึงการดำเนินชีวิตต่อไป

Full Text:

PDF


Copyright (c) 2017 วารสารวิชาการธรรมทรรศน์ (Dhammathas Journal)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
อาคาร 100 ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)
เลขที่ 30 หมู่ 1 บ้านโคกสี ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ 0-4328-3546-7 (ต่อ 114)
โทรสาร 0-4328-3399
โทรศัพท์ 085-7521693
e-mail : dhammathas@hotmail.com
http://www.journal-dhammathas.com