A Study of Needs to Develop Academic Risk Management in Secondary Schools, Under the Provincial Administrative Organization by Applying SIPOC MODEL Concept

Main Article Content

Ratree Loetwathong Pacharawit Chansirisira

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาขอบข่ายของงานวิชาการและองค์ประกอบของการบริหารจัดการความเสี่ยงงานวิชาการในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยประยุกต์ใช้แนวคิด SIPOC MODEL 2) เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์และความต้องการจำเป็นของการบริหารจัดการความเสี่ยงงานวิชาการในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยประยุกต์ใช้แนวคิด Sipco Modelและ 3) เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการความเสี่ยงงานวิชาการในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยประยุกต์ใช้แนวคิด SIPOC MODEL การวิจัยมี 3 คือ ขั้นตอน 1 สังเคราะห์ขอบข่ายงานวิชาการและองค์ประกอบของการบริหารจัดการความเสี่ยงงานวิชาการในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยประยุกต์ใช้แนวคิด SIPOC MODEL ขั้นตอนที่ 2 เก็บรวมรวมข้อมูล สภาพปัจจุบัน สภาพที่พึ่งประสงค์และวิเคราะห์ความต้องการจำเป็นของการบริหารจัดการความเสี่ยงงานวิชาการในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยประยุกต์ใช้แนวคิด SIPOC MODEL กลุ่มตัวอย่างที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ กลุ่มผู้บริหาร และกลุ่มครู จำนวนทั้งสิ้น 352 คน กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยการเปิดตารางเครจซีและมอร์แกน และทำการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น และขั้นตอนที่ 3ศึกษาโรงเรียนที่มีแนวปฏิบัติที่ดีด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงงานวิชาการ จำนวน 3 โรงเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับแบบสังเกต และ แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์เนื้อหาด้วยการวิเคราะห์เชิงพรรณนา 
ผลการวิจัยพบว่า
1. ขอบข่ายงานวิชาการในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้แก่ ขอบข่ายงานวิชาการ 7 ด้าน และรูปแบบการบริหารจัดการความเสี่ยงงานวิชาการในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยประยุกต์ใช้แนวคิด SIPOC MODEL เสนอรูปแบบดำเนินการเชิงระบบ ตามกระบวนการ SIPOC MODEL ประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านผู้ส่งมอบ (Supplier) 2) ด้านปัจจัยนำเข้า (Input) 3) ด้านกระบวนการทำงาน (Process) 4) ด้านผลผลิต (Output : O) และ 5) ด้านผู้รับบริการ (Customer)
2. สภาพปัจจุบันของการบริหารจัดการความเสี่ยงงานวิชาการในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยประยุกต์ใช้แนวคิด SIPOC MODEL โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และมีสภาพที่พึงประสงค์โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุดสำหรับ ลำดับความต้องการจำเป็นของรูปแบบการบริหารจัดการความเสี่ยงงานวิชาการในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยประยุกต์ใช้แนวคิด SIPOC MODEL พบว่า ลำดับแรก คือ ด้านผลผลิต (Output) รองลงมา คือ ด้านผู้รับบริการ (Customer) ส่วนด้านอื่นมีความต้องการจำเป็นเท่าๆ กัน
3. แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงงานวิชาการในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยประยุกต์ใช้แนวคิด SIPOC MODEL สร้างพัฒนาการบริหารจัดการความเสี่ยงทางวิชาการในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
โดยประยุกต์ใช้แนวคิด SIPOC MODE จากการสังเคราะห์ข้อมูล โดยการสัมภาษณ์ ความคิดเห็น ความรู้ ความเข้าใจ และความสามารถของผู้บริหารสถานศึกษาและครู 8 กลุ่มสาระ ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงงานวิชาการของสถานศึกษา ข้อมูลการบริหารงานวิชาการ 7 ด้าน เป็นความเห็นก่อนนำรูปแบบมาใช้ก่อนและหลังการใช้รูปแบบการบริหารจัดการความเสี่ยงงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยประยุกต์ใช้แนวคิด SIPOC MODEL

Keywords

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Article)