ยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

Main Article Content

จรุงภรณ์ กลางบุรัมย์

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ๑) ศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารงานของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด และ ๒) นำเสนอยุทธศาสตร์การบริหารงานของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด โดยใช้การวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method Research) ผู้ให้ข้อมูลประกอบด้วย ๑) อาจารย์ประจำ อาจารย์พิเศษและเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด จำนวน ๑๐๗ คน ๒) ผู้ทรงคุณวุฒิที่มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้เชิญให้เข้าร่วมการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) เพื่อตรวจสอบยุทธศาสตร์ในการบริหารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด จำนวน ๑๐ รูป/คน และ ๓) กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผู้เข้าร่วมประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการนำไปใช้จริงของยุทธศาสตร์การบริหารของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด โดยการประชาพิจารณ์ (Public Hearing) และการประเมินยุทธศาสตร์ จำนวน ๑๐ คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แบบสอบถาม แนวประเด็นการสนทนากลุ่มย่อยแบบมีโครงสร้าง และแบบประเมินร่างกลยุทธ์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ด้วยสถิติบรรยาย ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) และการใช้เทคนิค Modified Priority Needs Index (PNIModified)  ในการจัดลำดับความสำคัญของความต้องการจำเป็น

Keywords

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Article)