ศึกษาการปฏิบัติงานตามหลักอิทธิบาท 4 ของบุคลากรโรงพยาบาลเลย

Main Article Content

มณี จันทิมา

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ ๑) เพื่อศึกษาการปฏิบัติงานตามหลักอิทธิบาท ๔ ของบุคลากรโรงพยาบาลเลย ๒) เพื่อเปรียบเทียบการปฏิบัติงานตามหลักอิทธิบาท ๔ ของบุคลากรโรงพยาบาลเลยจำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล และ ๓) เพื่อเสนอแนวทางในการพัฒนาการปฏิบัติงานตามหลักอิทธิบาท ๔ ของบุคลากรโรงพยาบาลเลย การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสม (Mixed Method) โดยใช้การวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยแจกแบบสอบถามให้กับกลุ่มตัวอย่าง จำนวน ๒๘๙ คน โดยทำการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple random sampling) ในส่วนแบบสัมภาษณ์ได้นำไปสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ให้ข้อมูลสำคัญจำนวน ๕ คน โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Random Sampling) แล้วจึงนำมาทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสังคมศาสตร์ โดยหาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที (t-test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One way analysis of variance) และเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่โดยวิธีผลต่างนัยสำคัญที่น้อยที่สุด (Least Significant Difference : LSD.)

Keywords

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Article)