พฤติกรรมด้านคุณธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3

นุกูล ชราศรี, เกริกไกร แก้วล้วน

Abstract


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ ๑) เพื่อศึกษาพฤติกรรมด้านคุณธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา ๒) เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมด้านคุณธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา ๓) เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะพฤติกรรมด้านคุณธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ ผู้บริหาร จำนวน ๓๔ คน และครูผู้สอน จำนวน ๒๙๓ คน เครื่องมือในการวิจัยเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่ามีค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือเท่ากับ ๐.๙๕  สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบความแตกต่างโดยค่า t ค่า F และวิเคราะห์หาความแตกต่างเป็นรายคู่ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่

Keywords


พฤติกรรมด้านคุณธรรม; ผู้บริหารสถานศึกษา; The Moral Aspect Behavior; administrators

Full Text:

PDF


Copyright (c) 2017 วารสารวิชาการธรรมทรรศน์ (Dhammathas Journal)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
อาคาร 100 ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)
เลขที่ 30 หมู่ 1 บ้านโคกสี ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ 0-4328-3546-7 (ต่อ 114)
โทรสาร 0-4328-3399
โทรศัพท์ 085-7521693
e-mail : dhammathas@hotmail.com
http://www.journal-dhammathas.com