พฤติกรรมด้านคุณธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3

Main Article Content

นุกูล ชราศรี เกริกไกร แก้วล้วน

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ ๑) เพื่อศึกษาพฤติกรรมด้านคุณธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา ๒) เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมด้านคุณธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา ๓) เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะพฤติกรรมด้านคุณธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ ผู้บริหาร จำนวน ๓๔ คน และครูผู้สอน จำนวน ๒๙๓ คน เครื่องมือในการวิจัยเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่ามีค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือเท่ากับ ๐.๙๕  สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบความแตกต่างโดยค่า t ค่า F และวิเคราะห์หาความแตกต่างเป็นรายคู่ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่

Keywords

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Article)