แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการของสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย ในทัศนคติของบัณฑิตศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

อลงกรณ์ สุขวัน

Abstract


งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ ๑) เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการของสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย ในทัศนคติของบัณฑิตศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒) เพื่อเปรียบเทียบแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการของสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย ในทัศนคติของบัณฑิตศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๓) เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการของสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ครั้งนี้ ได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอก จำนวน ๑๖๕ คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า ๕ ระดับ (Rating Scale) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที (Independent t - test)

ผลการวิจัยพบว่า

แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการของสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย ในทัศนคติของบัณฑิตศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยภาพรวม มีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับ มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีระดับการปฏิบัติมากทุกด้าน ด้านที่มีระดับการปฏิบัติสูงสุด ได้แก่ ด้านอาคารสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก รองลงมา ได้แก่ ด้านงานวิชาการ/งานหลักสูตร ตามลำดับ ด้านที่มีระดับการปฏิบัติต่ำสุด ได้แก่ ด้านงานสารสนเทศ

ผลการเปรียบเทียบ แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการของสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย ในทัศนคติของบัณฑิตศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำแนกระดับการศึกษาที่กำลังศึกษาระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก โดยภาพรวม ไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านไม่แตกต่างกัน

จากการศึกษาวิจัยแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการของสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย ในทัศนคติของบัณฑิตศึกษาบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ค้นพบจากผลการวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการของสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย ให้ประสบผลสำเร็จให้งานบรรลุเป้าหมายจนเกิดประสิทธิภาพและสิทธิผลได้นั้น ผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจะต้องมีส่วนร่วมรับผิดชอบในทุกขั้นตอนของการดำเนินงาน

Keywords


แนวทางการพัฒนา; ประสิทธิภาพ; การให้บริการ; The guidelines to development; Efficiency; Service rendering

Full Text:

PDF


Copyright (c) 2017 วารสารวิชาการธรรมทรรศน์ (Dhammathas Journal)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
อาคาร 100 ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)
เลขที่ 30 หมู่ 1 บ้านโคกสี ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ 0-4328-3546-7 (ต่อ 114)
โทรสาร 0-4328-3399
โทรศัพท์ 085-7521693
e-mail : dhammathas@hotmail.com
http://www.journal-dhammathas.com