การศึกษาพุทธวิธีการบำบัดรักษาโรคตามนัยคิลานสูตร

พระสุขี สุมโน

Abstract


การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ ๑) เพื่อศึกษาโรคในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาท ๒) เพื่อศึกษาพุทธวิธีการบำบัดรักษาโรคตามนัยคิลานสูตรและ ๓) เพื่อศึกษาวิเคราะห์ผลของการใช้พุทธวิธีการบำบัดรักษาโรคตามนัยคิลานสูตร

ผลการวิจัยพบว่า โรคในทางพระพุทธศาสนา คือ สิ่งที่เสียดแทงร่างกายและจิตใจ อันเกิดขึ้นกับมนุษย์ พระพุทธเจ้าทรงจำแนกโรคออกเป็น ๒ ชนิด คือ (๑) โรคที่เกิดขึ้นทางกาย และ (๒) โรคที่เกิดขึ้นทางใจ

พุทธวิธีบำบัดรักษาโรคในคัมภีร์พระไตรปิฎก แบ่งออกเป็น ๒ วิธีการ ได้แก่ การบำบัดรักษาโรคด้วยกรรมวิธีแบบทั่วไปและการบำบัดรักษาโรคด้วยธรรมโอสถ การบำบัดรักษาโรคด้วยธรรมโอสถเป็นการรักษาโรคด้วยการบำเพ็ญเพียรทางจิต เป็นวิธีการบำเพ็ญเพียรทางจิต เป็นการฝึกเจริญสติพิจารณาให้รู้เท่าทันและรู้แจ้งในทุกข์ เมื่อเจริญสติได้ถึงพร้อม จะเกิดปัญญาในการพิจารณาเห็นความจริง จนเกิดความเข้าใจและยอมรับในสภาวะที่ตนเป็นอยู่ เกิดการปล่อยวาง ไม่ยึดติดในความรู้สึกที่เกิดขึ้น ทำให้เกิดความสงบสุขทั้งทางร่างกายและจิตใจ ส่งผลถึงสุขภาพของร่างกาย

ผลการวิเคราะห์พบว่า การบำบัดรักษาโรคในคิลานสูตรเป็นการรักษาด้วยโพชฌงค์ อันเป็นผลต่อทางด้านร่างกาย จิตใจ และพฤติกรรม ด้านร่างกายทำให้ผู้ป่วยเกิดความเพียรที่จะทำให้ร่างกายแข็งแรงจนสามารถเอาชนะโรคที่เกิดขึ้นให้หายได้ ด้านจิตใจทำให้เกิดปัญญาญาณนำไปสู่การรู้แจ้งในสัจธรรมและบรรลุมรรคผลนิพพานในที่สุด ด้านพฤติกรรมทำให้เป็นผู้ประพฤติปฏิบัติเพื่อป้องกันโรคและรักษาบำบัดโรคที่เกิดขึ้นกับตนเองไม่ให้มีอาการเพิ่มขึ้น อยู่อย่างปราศจากอาการหวาดกลัว ไม่เกิดความเศร้าโศก ไม่มีอาการซึมเศร้า มีทัศนคติที่ดีพร้อมที่จะเผชิญกับอาการเจ็บป่วย และดำเนินชีวิตต่อไปในสังคมได้อย่างปกติ

Keywords


พุทธวิธีการบำบัดรักษาโรค; คิลานสูตร; Buddhist of the disease; Gilana Sutta

Full Text:

PDF


Copyright (c) 2017 วารสารวิชาการธรรมทรรศน์ (Dhammathas Journal)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
อาคาร 100 ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)
เลขที่ 30 หมู่ 1 บ้านโคกสี ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ 0-4328-3546-7 (ต่อ 114)
โทรสาร 0-4328-3399
โทรศัพท์ 085-7521693
e-mail : dhammathas@hotmail.com
http://www.journal-dhammathas.com