การศึกษาพุทธวิธีการบำบัดรักษาโรคตามนัยคิลานสูตร

Main Article Content

พระสุขี สุมโน

Abstract

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ ๑) เพื่อศึกษาโรคในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาท ๒) เพื่อศึกษาพุทธวิธีการบำบัดรักษาโรคตามนัยคิลานสูตรและ ๓) เพื่อศึกษาวิเคราะห์ผลของการใช้พุทธวิธีการบำบัดรักษาโรคตามนัยคิลานสูตร

ผลการวิจัยพบว่า โรคในทางพระพุทธศาสนา คือ สิ่งที่เสียดแทงร่างกายและจิตใจ อันเกิดขึ้นกับมนุษย์ พระพุทธเจ้าทรงจำแนกโรคออกเป็น ๒ ชนิด คือ (๑) โรคที่เกิดขึ้นทางกาย และ (๒) โรคที่เกิดขึ้นทางใจ

พุทธวิธีบำบัดรักษาโรคในคัมภีร์พระไตรปิฎก แบ่งออกเป็น ๒ วิธีการ ได้แก่ การบำบัดรักษาโรคด้วยกรรมวิธีแบบทั่วไปและการบำบัดรักษาโรคด้วยธรรมโอสถ การบำบัดรักษาโรคด้วยธรรมโอสถเป็นการรักษาโรคด้วยการบำเพ็ญเพียรทางจิต เป็นวิธีการบำเพ็ญเพียรทางจิต เป็นการฝึกเจริญสติพิจารณาให้รู้เท่าทันและรู้แจ้งในทุกข์ เมื่อเจริญสติได้ถึงพร้อม จะเกิดปัญญาในการพิจารณาเห็นความจริง จนเกิดความเข้าใจและยอมรับในสภาวะที่ตนเป็นอยู่ เกิดการปล่อยวาง ไม่ยึดติดในความรู้สึกที่เกิดขึ้น ทำให้เกิดความสงบสุขทั้งทางร่างกายและจิตใจ ส่งผลถึงสุขภาพของร่างกาย

ผลการวิเคราะห์พบว่า การบำบัดรักษาโรคในคิลานสูตรเป็นการรักษาด้วยโพชฌงค์ อันเป็นผลต่อทางด้านร่างกาย จิตใจ และพฤติกรรม ด้านร่างกายทำให้ผู้ป่วยเกิดความเพียรที่จะทำให้ร่างกายแข็งแรงจนสามารถเอาชนะโรคที่เกิดขึ้นให้หายได้ ด้านจิตใจทำให้เกิดปัญญาญาณนำไปสู่การรู้แจ้งในสัจธรรมและบรรลุมรรคผลนิพพานในที่สุด ด้านพฤติกรรมทำให้เป็นผู้ประพฤติปฏิบัติเพื่อป้องกันโรคและรักษาบำบัดโรคที่เกิดขึ้นกับตนเองไม่ให้มีอาการเพิ่มขึ้น อยู่อย่างปราศจากอาการหวาดกลัว ไม่เกิดความเศร้าโศก ไม่มีอาการซึมเศร้า มีทัศนคติที่ดีพร้อมที่จะเผชิญกับอาการเจ็บป่วย และดำเนินชีวิตต่อไปในสังคมได้อย่างปกติ

Keywords

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Article)