ยุทธศาสตร์การบริหารที่สร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐

Main Article Content

เพ็ญนภา สุขเสริม

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ๑) เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารที่สร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖ และ ๒) เพื่อพัฒนายุทธศาสตร์การบริหารที่สร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖ การดำเนินการวิจัยมี ๖ ขั้นตอน ประกอบด้วย ขั้นตอนที่ ๑ กำหนดกรอบความคิดในการวิจัยจากการศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ขั้นตอนที่ ๒ การประเมินความเหมาะสม และความเป็นไปได้ของการพัฒนายุทธศาสตร์การบริหารที่สามารถสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพม. เขต ๒๖ ขั้นตอนที่ ๓ สำรวจสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารที่สร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพม. เขต ๒๖ ขั้นตอนที่ ๔ ยกร่างการพัฒนายุทธศาสตร์การบริหารที่สร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพม. เขต ๒๖ ขั้นตอนที่ ๕ การยืนยันการพัฒนายุทธศาสตร์การบริหารที่สร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพม. เขต ๒๖ ขั้นตอนที่ ๖ สรุป และนำเสนอผลการวิจัย เครื่องมือวิจัยมีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ระหว่าง ๐.๖๐-๑.๐๐ ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ ๐.๙๘ และค่า PNI modified = 0.19

ผลการวิจัยพบว่า

๑. สภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารที่สร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖ มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลำดับค่าดัชนีความต้องการจำเป็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดไปหาต่ำสุด ได้แก่ ตัวชี้วัด ด้านความเป็นผู้บริหาร/ครูมืออาชีพ รองลงมาคือ ตัวชี้วัดด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ ตัวชี้วัดด้านความก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่ ตังชี้วัดด้านความมั่นคงในหน้าที่การงาน และตัวชี้วัดด้านสถานที่ทำงาน ตามลำดับ

๒. ยุทธศาสตร์การบริหารที่สร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖ ประกอบด้วย ๕ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างความเป็นผู้บริหาร/ครูมืออาชีพ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับภารกิจ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การเสริมสร้างความก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างความมั่นคงในหน้าที่การงาน ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาการเสริมสร้างบรรยากาศในโรงเรียน

Keywords

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Article)