การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าหวายนั่ง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น

คนอง โสดา

Abstract


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าหวายนั่ง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าหวายนั่ง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น การวิจัยนี้เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงสำรวจ ควบคู่กับการวิจัยแบบคุณภาพ โดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหวายนั่ง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น จำนวน ๓๘๑ คน โดยใช้แบบสอบถาม เป็นเครื่องมือในการวิจัย วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่โดยวิธีผลต่างนัยสำคัญที่น้อยที่สุด และสำหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้เครื่องมือในการวิจัยเป็นแบบสัมภาษณ์ โดยรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ให้ข้อมูลสำคัญ จำนวน ๕ คน โดยการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา อธิบายในรูปของความเรียง

ผลการวิจัยพบว่า การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าหวายนั่ง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานตามธรรมาภิบาล ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าหวายนั่ง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย (x̄= ๒.๘๒) โดยประชาชนที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ ที่ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าหวายนั่ง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น แตกต่างกัน จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย และมีแนวทางการพัฒนาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าหวายนั่ง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น ได้แก่ ใช้หลัก ธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบของกฎหมาย และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ประชาชนมีส่วนร่วมในการรับฟังการชี้แจงการใช้จ่ายงบประมาณด้านการเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล ตลอดจนถึงมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการบริหารจัดการ มีคุณธรรมและมีธรรมาภิบาลอยู่ตลอดเวลาที่ทำงานเพื่อความถูกต้องโปร่งใสในองค์กร เพื่อให้องค์กรอยู่ได้อย่างยั่งยืน และชุมชนมีความเจริญก้าวหน้า มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และเน้นในเรื่องความสำนึกรับผิดชอบต่อหน้าที่ และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและ ประยุกต์หลักธรรมาภิบาลมาใช้อย่างถูกต้อง และปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลโดยความเที่ยงธรรมนำทุกหลักการไปการประยุกต์ใช้กับการทำงาน เช่น ด้านพัสดุ ด้านการเงิน การคลัง โดยปราศจากการแทรกแซงจาก ผู้บริหาร


Keywords


ธรรมาภิบาล; การบริหารงาน; Good Governance; Administration

Full Text:

PDF


Copyright (c) 2017 วารสารวิชาการธรรมทรรศน์ (Dhammathas Journal)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
อาคาร 100 ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)
เลขที่ 30 หมู่ 1 บ้านโคกสี ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ 0-4328-3546-7 (ต่อ 114)
โทรสาร 0-4328-3399
โทรศัพท์ 085-7521693
e-mail : dhammathas@hotmail.com
http://www.journal-dhammathas.com