ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อความสำเร็จในการบริหารงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

พีรพัทธ์ อาศิรวัจน์

Abstract


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือ ๑) เพื่อศึกษาระดับความสำเร็จด้านการบริการสาธารณะในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น  ๒)เพื่อศึกษาปัจจัยแวดล้อมทางการบริหารจัดการที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่าง ๑๒๘ คน ประกอบด้วย ประชาชน และพนักงาน ๖๔ คน ซึ่งเป็นตัวแทนของกลุ่มอาชีพ ๖๔ คน เก็บรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นโดยแบบสอบถาม ๒ ชุด มีค่าความเชื่อมั่น.๙๕ และ.๙๔ ตามลำดับ ใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในการวิเคราะห์ข้อมูล

ผลการวิจัยพบว่า

๑. ประชาชน มีความเห็นว่า ด้านความพึงพอใจในงาน ส่งผลต่อความสำเร็จในการบริหารงานมากที่สุด รองลงมาคือด้านผลผลิต ส่วนด้านคุณภาพ ส่งผลต่อความสำเร็จในการบริหารงานน้อยที่สุดสำหรับการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนพบว่าด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งผลต่อความสำเร็จในการบริหารงานมากที่สุด รองลงมา คือภารกิจด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต สำหรับภารกิจด้านโครงสร้างพื้นฐาน ส่งผลต่อความสำเร็จในการบริหารงานน้อยที่สุด

๒. พนักงาน มีความเห็นว่า ตัวชี้วัดด้านคุณภาพ ส่งผลต่อความสำเร็จในการบริหารงานมากที่สุด รองลงมา คือด้านประสิทธิภาพ และตัวชี้วัดด้านผลผลิตส่งผลต่อความสำเร็จในการบริหารงานน้อยที่สุด ส่วนการให้บริการสาธารณะแก่ประชานชน พบว่า ภารกิจด้านการจัดระเบียบชุมชนหรือสังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ส่งผลต่อความสำเร็จในการบริหารงาน มากที่สุด รองลงมา คือด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตและภารกิจด้านโครงสร้างพื้นฐาน ส่งผลต่อความสำเร็จในการบริหารงานน้อยที่สุดสำหรับปัจจัยแวดล้อมทางการบริหารจัดการภายในองค์การที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการบริหารงาน มากที่สุด คือด้านภาวะผู้นำ รองลงมา คือด้านสมรรถนะ/ความสามารถขององค์การ ส่วนโครงสร้างขององค์การ ส่งผลต่อความสำเร็จในการบริหารงานน้อยที่สุด สำหรับปัจจัยแวดล้อมทาง การบริหารจัดการภายนอกองค์การ พบว่า สภาพแวดล้อมด้านการเมือง ส่งผลต่อความสำเร็จในการบริหารงาน มากที่สุด รองลงมาคือด้านเทคโนโลยีขององค์การ ส่วนด้านสังคมและวัฒนธรรม ส่งผลต่อความ สำเร็จในการบริหารงานน้อยที่สุด

Keywords


ความคิดเห็นของประชาชน; ความสำเร็จในการบริหารงาน; Public Opinion; Achievements of the Administration

Full Text:

PDF


Copyright (c) 2017 วารสารวิชาการธรรมทรรศน์ (Dhammathas Journal)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
อาคาร 100 ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)
เลขที่ 30 หมู่ 1 บ้านโคกสี ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ 0-4328-3546-7 (ต่อ 114)
โทรสาร 0-4328-3399
โทรศัพท์ 085-7521693
e-mail : dhammathas@hotmail.com
http://www.journal-dhammathas.com