ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อความสำเร็จในการบริหารงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

Main Article Content

พีรพัทธ์ อาศิรวัจน์

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือ ๑) เพื่อศึกษาระดับความสำเร็จด้านการบริการสาธารณะในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น  ๒)เพื่อศึกษาปัจจัยแวดล้อมทางการบริหารจัดการที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่าง ๑๒๘ คน ประกอบด้วย ประชาชน และพนักงาน ๖๔ คน ซึ่งเป็นตัวแทนของกลุ่มอาชีพ ๖๔ คน เก็บรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นโดยแบบสอบถาม ๒ ชุด มีค่าความเชื่อมั่น.๙๕ และ.๙๔ ตามลำดับ ใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในการวิเคราะห์ข้อมูล

ผลการวิจัยพบว่า

๑. ประชาชน มีความเห็นว่า ด้านความพึงพอใจในงาน ส่งผลต่อความสำเร็จในการบริหารงานมากที่สุด รองลงมาคือด้านผลผลิต ส่วนด้านคุณภาพ ส่งผลต่อความสำเร็จในการบริหารงานน้อยที่สุดสำหรับการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนพบว่าด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งผลต่อความสำเร็จในการบริหารงานมากที่สุด รองลงมา คือภารกิจด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต สำหรับภารกิจด้านโครงสร้างพื้นฐาน ส่งผลต่อความสำเร็จในการบริหารงานน้อยที่สุด

๒. พนักงาน มีความเห็นว่า ตัวชี้วัดด้านคุณภาพ ส่งผลต่อความสำเร็จในการบริหารงานมากที่สุด รองลงมา คือด้านประสิทธิภาพ และตัวชี้วัดด้านผลผลิตส่งผลต่อความสำเร็จในการบริหารงานน้อยที่สุด ส่วนการให้บริการสาธารณะแก่ประชานชน พบว่า ภารกิจด้านการจัดระเบียบชุมชนหรือสังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ส่งผลต่อความสำเร็จในการบริหารงาน มากที่สุด รองลงมา คือด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตและภารกิจด้านโครงสร้างพื้นฐาน ส่งผลต่อความสำเร็จในการบริหารงานน้อยที่สุดสำหรับปัจจัยแวดล้อมทางการบริหารจัดการภายในองค์การที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการบริหารงาน มากที่สุด คือด้านภาวะผู้นำ รองลงมา คือด้านสมรรถนะ/ความสามารถขององค์การ ส่วนโครงสร้างขององค์การ ส่งผลต่อความสำเร็จในการบริหารงานน้อยที่สุด สำหรับปัจจัยแวดล้อมทาง การบริหารจัดการภายนอกองค์การ พบว่า สภาพแวดล้อมด้านการเมือง ส่งผลต่อความสำเร็จในการบริหารงาน มากที่สุด รองลงมาคือด้านเทคโนโลยีขององค์การ ส่วนด้านสังคมและวัฒนธรรม ส่งผลต่อความ สำเร็จในการบริหารงานน้อยที่สุด

Keywords

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Article)