คุณภาพชีวิตการทำงานที่มีผลต่อความผูกพันและความภักดีต่อองค์กรของบุคลากร สายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา

สกาวเดือน พิมพิศาล, ทรงพล โชติกเวชกุล

Abstract


บทความนี้ได้เสนอกรอบแนวความคิดเบื้องต้นของคุณภาพชีวิตการทำงานที่มีผลต่อความผูกพันและความภักดีต่อองค์กรของบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ประกอบด้วย ดังนี้ ปัจจัยค้ำจุน ปัจจัยจูงใจ คุณลักษณะของงานที่ปฏิบัติ ผลลัพธ์ทางพฤติกรรม ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเป็นกรอบในการวางแผนการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากร การพัฒนาสรรถนะ การสร้างขวัญและกำลังใจ ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานที่เหมาะสม เพื่อเป็นสถาบันการศึกษาสู่ความเป็นเลิศในทศวรรษ ที่ ๒๑ และทำให้บุคลากรมีประสิทธิภาพในการทำงานสูงขึ้นและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร เกิดความความผูกพันและความภักดีต่อองค์กร ซึ่งเป็นการธำรงรักษาบุคลากรและจะเป็นแรงกระตุ้นให้เขาเอาใจใส่และอุทิศตนให้กับงานมากยิ่งขึ้น มีการสร้างสรรค์และพัฒนาการทำงานอยู่เสมอ

Keywords


คุณภาพชีวิตการทำงาน; ความผูกพันและความภักดี; บุคลากรสายสนับสนุน; Quality of work life; Engagement and loyalty; The supporting staffs

Full Text:

PDF


Copyright (c) 2017 วารสารวิชาการธรรมทรรศน์ (Dhammathas Journal)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
อาคาร 100 ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)
เลขที่ 30 หมู่ 1 บ้านโคกสี ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ 0-4328-3546-7 (ต่อ 114)
โทรสาร 0-4328-3399
โทรศัพท์ 085-7521693
e-mail : dhammathas@hotmail.com
http://www.journal-dhammathas.com