สมรรถนะทางการบริหารจัดการวัดของเจ้าอาวาส

พระเศกสรรค์ สนฺตจิตฺโต

Abstract


หลักการสำคัญของการบริหารจัดการวัด คือ การสร้างความเชื่อมั่นศรัทธากับบุคคลทั้งภายในและภายนอกวัด ซึ่งศิลปะแห่งการทำงานให้สำเร็จโดยอาศัยคนอื่น ผู้มีบทบาทสำคัญ คือ เจ้าอาวาสจำเป็นต้องมีสมรรถนะทางการบริหาร ได้แก่ การบริหารจัดการองค์กร การจัดการสภาพแวดล้อม การจัดการทรัพย์สินของวัด การจัดการทรัพยากรมนุษย์โดยการอบรมสั่งสอนธรรมวินัย การบริหารศรัทธา การบริหารการปกครอง การปกครองบังคับบัญชา และการบริหารงานยุติธรรม

Keywords


สมรรถนะ; การบริหารจัดการวัด; เจ้าอาวาส; Competencies; Temple Management; Abbot

Full Text:

PDF


Copyright (c) 2017 วารสารวิชาการธรรมทรรศน์ (Dhammathas Journal)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
อาคาร 100 ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)
เลขที่ 30 หมู่ 1 บ้านโคกสี ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ 0-4328-3546-7 (ต่อ 114)
โทรสาร 0-4328-3399
โทรศัพท์ 085-7521693
e-mail : dhammathas@hotmail.com
http://www.journal-dhammathas.com