การใช้พุทธธรรมเพื่อบำบัดโรคเบาหวานของพระสงฆ์ในเขตอำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

พระครูวิสุทธิสัจจาภรณ์ (สมชาย วงศ์ละคร)

Abstract


การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ ๑) เพื่อศึกษาการบำบัดโรคของพระสงฆ์ในสมัยพุทธกาลตามคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาท ๒) เพื่อศึกษาสภาพปัญหาโรคเบาหวานของพระสงฆ์ในเขตอำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ๓) เพื่อศึกษาการใช้พุทธธรรมเพื่อบำบัดโรคเบาหวานของพระสงฆ์ในเขตอำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ เครื่องมือในการวิจัยเป็นแบบสัมภาษณ์ รวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกจากพระสงฆ์ผู้ให้ข้อมูลสำคัญจำนวน ๔ รูป ใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหาสามารถสรุปได้ ๓ ประเด็นคือ

ประเด็นที่ ๑ การศึกษาพบว่า พระสงฆ์ในสมัยพุทธกาลรักษาบำบัดโรคด้วยการฟังพุทธธรรมแล้วพิจารณาอย่างแยบคาย จนเกิดสมาธิ เห็นความเป็นธรรมชาติ คือ ความไม่เที่ยง เป็นทุกข์ อนัตตา และไม่ยึดมั่น ถือมั่น ในสังขารรูป สิ่งที่เป็นความจริงตามหลักพุทธธรรม และ นอกจากนี้ การบำบัดรักษาโรคของพระสงฆ์ในสมัยพุทธกาลนั้น ยังมีการใช้สมุนไพรบำบัดโรคทางกาย เพื่อบรรเทาทุกขเวทนาที่เกิดขึ้น โดยปรุงจากสมุนไพรจำพวก พืช สัตว์ แร่ธาตุ

ประเด็นที่ ๒ การศึกษาพบว่า ปัญหาโรคเบาหวานของพระสงฆ์ในเขตอำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย เกิดมาจากบริบทสิ่งแวดล้อมเนื่องมาจากการดำรงชีวิตของพระสงฆ์ ต้องอาศัยญาติโยมเพื่อเลี้ยงชีพ อาจไม่ได้พิจารณาในการบริโภคอาหาร ขาดการออกกำลังกาย จึงทำให้เกิดเป็นโรคเบาหวาน และโรคแทรกซ้อนต่างๆ จากการบริโภคอาหาร เค็มจัด หวานจัด เผ็ดจัด เป็นต้นเหตุให้เกิดโรคดังกล่าว โรคเบาหวาน พบในพระสงฆ์ ๒ ชนิด คือ โรคเบาหวานชนิดที่พึ่งอินซูลิน และ โรคเบาหวานชนิดไม่พึ่งอินซูลิน

ประเด็นที่ ๓ การศึกษาพบว่า พระครูสิริมังคโลภาส ใช้พุทธธรรมอริยสัจ ๔ พระครูโสภณวัฒนานุกิจ ใช้พุทธธรรมโพชฌงค์ ๗ พระครูกันตสีลวัฒน์ ใช้พุทธธรรมไตรลักษณ์ ๓ พระบัวผัน ยตินฺธโร ใช้พุทธธรรมสัญญา ๑๐ และทั้ง ๔ รูป ยังมีการบำบัดรักษาโรคเบาหวานแบบแผนปัจจุบัน และประยุกต์ใช้สมุนไพรต่างๆ ที่ปรากฏในพระไตรปิฎก เพื่อการบำบัดโรคเบาหวาน โดยผสมผสานด้วยวิธีการต่างๆ นำมาบำบัดรักษาอาการกำเริบ หย่อน พิการ ของธาตุ ๔ ขันธ์ ๕ เพื่อความสมดุลของร่างกาย เช่นการใช้ยาแผนปัจจุบัน และสมุนไพรบำบัดรักษาโรคทางกาย ส่วนพุทธธรรมบำบัดรักษาโรคทางใจ เมื่อกายและใจได้รับการบำบัดรักษาแล้ว ย่อมทำให้การรักษาโรคเบาหวานของพระสงฆ์ดีขึ้นตามลำดับ ระดับน้ำตาลก็อยู่ในเกณฑ์ปกติเป็นที่น่าพอใจ

Keywords


พุทธธรรม; บำบัดโรคเบาหวาน; พระสงฆ์; Buddhadhamma; Diabetes Treatment; Buddhist Monks

Full Text:

PDF


Copyright (c) 2017 วารสารวิชาการธรรมทรรศน์ (Dhammathas Journal)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
อาคาร 100 ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)
เลขที่ 30 หมู่ 1 บ้านโคกสี ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ 0-4328-3546-7 (ต่อ 114)
โทรสาร 0-4328-3399
โทรศัพท์ 085-7521693
e-mail : dhammathas@hotmail.com
http://www.journal-dhammathas.com