การใช้พุทธธรรมเพื่อบำบัดโรคเบาหวานของพระสงฆ์ในเขตอำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

Main Article Content

พระครูวิสุทธิสัจจาภรณ์ (สมชาย วงศ์ละคร)

Abstract

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ ๑) เพื่อศึกษาการบำบัดโรคของพระสงฆ์ในสมัยพุทธกาลตามคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาท ๒) เพื่อศึกษาสภาพปัญหาโรคเบาหวานของพระสงฆ์ในเขตอำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ๓) เพื่อศึกษาการใช้พุทธธรรมเพื่อบำบัดโรคเบาหวานของพระสงฆ์ในเขตอำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ เครื่องมือในการวิจัยเป็นแบบสัมภาษณ์ รวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกจากพระสงฆ์ผู้ให้ข้อมูลสำคัญจำนวน ๔ รูป ใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหาสามารถสรุปได้ ๓ ประเด็นคือ

ประเด็นที่ ๑ การศึกษาพบว่า พระสงฆ์ในสมัยพุทธกาลรักษาบำบัดโรคด้วยการฟังพุทธธรรมแล้วพิจารณาอย่างแยบคาย จนเกิดสมาธิ เห็นความเป็นธรรมชาติ คือ ความไม่เที่ยง เป็นทุกข์ อนัตตา และไม่ยึดมั่น ถือมั่น ในสังขารรูป สิ่งที่เป็นความจริงตามหลักพุทธธรรม และ นอกจากนี้ การบำบัดรักษาโรคของพระสงฆ์ในสมัยพุทธกาลนั้น ยังมีการใช้สมุนไพรบำบัดโรคทางกาย เพื่อบรรเทาทุกขเวทนาที่เกิดขึ้น โดยปรุงจากสมุนไพรจำพวก พืช สัตว์ แร่ธาตุ

ประเด็นที่ ๒ การศึกษาพบว่า ปัญหาโรคเบาหวานของพระสงฆ์ในเขตอำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย เกิดมาจากบริบทสิ่งแวดล้อมเนื่องมาจากการดำรงชีวิตของพระสงฆ์ ต้องอาศัยญาติโยมเพื่อเลี้ยงชีพ อาจไม่ได้พิจารณาในการบริโภคอาหาร ขาดการออกกำลังกาย จึงทำให้เกิดเป็นโรคเบาหวาน และโรคแทรกซ้อนต่างๆ จากการบริโภคอาหาร เค็มจัด หวานจัด เผ็ดจัด เป็นต้นเหตุให้เกิดโรคดังกล่าว โรคเบาหวาน พบในพระสงฆ์ ๒ ชนิด คือ โรคเบาหวานชนิดที่พึ่งอินซูลิน และ โรคเบาหวานชนิดไม่พึ่งอินซูลิน

ประเด็นที่ ๓ การศึกษาพบว่า พระครูสิริมังคโลภาส ใช้พุทธธรรมอริยสัจ ๔ พระครูโสภณวัฒนานุกิจ ใช้พุทธธรรมโพชฌงค์ ๗ พระครูกันตสีลวัฒน์ ใช้พุทธธรรมไตรลักษณ์ ๓ พระบัวผัน ยตินฺธโร ใช้พุทธธรรมสัญญา ๑๐ และทั้ง ๔ รูป ยังมีการบำบัดรักษาโรคเบาหวานแบบแผนปัจจุบัน และประยุกต์ใช้สมุนไพรต่างๆ ที่ปรากฏในพระไตรปิฎก เพื่อการบำบัดโรคเบาหวาน โดยผสมผสานด้วยวิธีการต่างๆ นำมาบำบัดรักษาอาการกำเริบ หย่อน พิการ ของธาตุ ๔ ขันธ์ ๕ เพื่อความสมดุลของร่างกาย เช่นการใช้ยาแผนปัจจุบัน และสมุนไพรบำบัดรักษาโรคทางกาย ส่วนพุทธธรรมบำบัดรักษาโรคทางใจ เมื่อกายและใจได้รับการบำบัดรักษาแล้ว ย่อมทำให้การรักษาโรคเบาหวานของพระสงฆ์ดีขึ้นตามลำดับ ระดับน้ำตาลก็อยู่ในเกณฑ์ปกติเป็นที่น่าพอใจ

Keywords

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Article)