บทบาทของผู้บริหารในการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษ ในสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์

Main Article Content

อรอนงค์ ชมก้อน

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบบทบาทและศึกษาปัญหาแนวทางการแก้ปัญหาของผู้บริหารในการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษในสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน ๗๗ คน และครูผู้สอน จำนวน ๑๑๙ คน ด้วยวิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า ๕ ระดับ (Rating Scale) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และ การทดสอบค่าที (Independent Samples t-test)

ผลการวิจัยพบว่า

๑. บทบาทของผู้บริหารในการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ ๑) ด้านการวางแผนการจัดการเรียนการสอน ๒) ด้านการจัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อม ๓) ด้านสื่อการเรียนการสอน ๔) ด้านงบประมาณ และ ๕) ด้านการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน บทบาทของผู้บริหารในการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษ จำแนกตามสถานภาพ โดยภาพรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก ซึ่งผู้บริหารสถานศึกษา เห็นว่าด้านที่มีการปฏิบัติสูงที่สุด คือ ด้านการวางแผนการจัดการเรียนการสอนรองลงมา ด้านการจัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมและด้านที่มีการปฏิบัติต่ำที่สุด คือด้านการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน ส่วนครูผู้สอน เห็นว่าด้านที่มีการปฏิบัติสูงที่สุด คือ  ด้านการวางแผนการจัดการเรียนการสอนรองลงมา ด้านการจัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมและด้านที่มีการปฏิบัติต่ำที่สุด คือด้านงบประมาณ

๒. การเปรียบเทียบบทบาทของผู้บริหารในการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษ พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน ในสถานศึกษาขนาดเล็กและสถานศึกษาขนาดกลาง มีความคิดเห็นต่อบทบาทของผู้บริหารในการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษไม่แตกต่างกัน      

๓. ปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษ คือแผนการจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษไม่สอดคล้องกับหลักสูตร ขาดงบประมาณและสื่อการเรียนการสอน และไม่มีการศึกษาดูงานหรือแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในต่างประเทศส่วนแนวทางการแก้ปัญหา คือ หลักสูตรควรยึดโครงสร้างหลักที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษ จัดหางบประมาณและสื่อการเรียนการสอน และจัดโครงการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในต่างประเทศ

Keywords

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Article)