บทบาทของผู้บริหารในการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษ ในสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์

อรอนงค์ ชมก้อน

Abstract


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบบทบาทและศึกษาปัญหาแนวทางการแก้ปัญหาของผู้บริหารในการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษในสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน ๗๗ คน และครูผู้สอน จำนวน ๑๑๙ คน ด้วยวิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า ๕ ระดับ (Rating Scale) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และ การทดสอบค่าที (Independent Samples t-test)

ผลการวิจัยพบว่า

๑. บทบาทของผู้บริหารในการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ ๑) ด้านการวางแผนการจัดการเรียนการสอน ๒) ด้านการจัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อม ๓) ด้านสื่อการเรียนการสอน ๔) ด้านงบประมาณ และ ๕) ด้านการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน บทบาทของผู้บริหารในการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษ จำแนกตามสถานภาพ โดยภาพรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก ซึ่งผู้บริหารสถานศึกษา เห็นว่าด้านที่มีการปฏิบัติสูงที่สุด คือ ด้านการวางแผนการจัดการเรียนการสอนรองลงมา ด้านการจัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมและด้านที่มีการปฏิบัติต่ำที่สุด คือด้านการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน ส่วนครูผู้สอน เห็นว่าด้านที่มีการปฏิบัติสูงที่สุด คือ  ด้านการวางแผนการจัดการเรียนการสอนรองลงมา ด้านการจัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมและด้านที่มีการปฏิบัติต่ำที่สุด คือด้านงบประมาณ

๒. การเปรียบเทียบบทบาทของผู้บริหารในการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษ พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน ในสถานศึกษาขนาดเล็กและสถานศึกษาขนาดกลาง มีความคิดเห็นต่อบทบาทของผู้บริหารในการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษไม่แตกต่างกัน      

๓. ปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษ คือแผนการจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษไม่สอดคล้องกับหลักสูตร ขาดงบประมาณและสื่อการเรียนการสอน และไม่มีการศึกษาดูงานหรือแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในต่างประเทศส่วนแนวทางการแก้ปัญหา คือ หลักสูตรควรยึดโครงสร้างหลักที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษ จัดหางบประมาณและสื่อการเรียนการสอน และจัดโครงการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในต่างประเทศ

Keywords


บทบาทของผู้บริหาร; การส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษ; The Role of School Administrators; Promoting the English Teaching and Learning

Full Text:

PDF


Copyright (c) 2017 วารสารวิชาการธรรมทรรศน์ (Dhammathas Journal)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
อาคาร 100 ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)
เลขที่ 30 หมู่ 1 บ้านโคกสี ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ 0-4328-3546-7 (ต่อ 114)
โทรสาร 0-4328-3399
โทรศัพท์ 085-7521693
e-mail : dhammathas@hotmail.com
http://www.journal-dhammathas.com