การบริหารกิจกรรมลูกเสือตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอำเภอชุมแพ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕

ชัยยงค์ อรรคพงษ์

Abstract


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาเปรียบเทียบสภาพและแนวทางการพัฒนาการบริหารกิจกรรมลูกเสือตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่ วุฒิทางลูกเสือ และประสบการณ์ทางลูกเสือ และเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการบริหารกิจกรรมลูกเสือตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อำเภอชุมแพ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน ๕๗ คน และครูผู้สอน จำนวน ๒๓๒ คน รวมทั้งสิ้น ๒๘๙ คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .๙๕ สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานโดย การทดสอบที (t-test แบบ Independent) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (F-test แบบ One-Way ANOVA) เมื่อพบความแตกต่างจะทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe′ method)

ผลการวิจัยพบว่า

สภาพการบริหารกิจกรรมลูกเสือตามหลักสังคหวัตถุ ๔ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอำเภอชุมแพ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕ โดยภาพรวม และรายด้านมีการปฏิบัติในระดับมาก ด้านที่มีค่าเฉลี่ยการปฏิบัติสูงสุด คือ ด้านการบริหารจัดการ รองลงมา คือ ด้านการบริหารบุคลากร และด้านสื่อและวัสดุอุปกรณ์ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยการปฏิบัติต่ำสุด คือ ด้านการนิเทศติดตามผล และด้านการวัดผลและประเมินผล การเปรียบเทียบสภาพการบริหารกิจกรรมลูกเสือตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อำเภอชุมแพสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕ จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่ โดยภาพรวม มีการปฏิบัติแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ ระดับ .๐๕ โดยผู้บริหารสถานศึกษามีการปฏิบัติมากกว่าครูผู้สอนลูกเสือ และเมื่อจำแนกตามวุฒิทางลูกเสือ และประสบการณ์ทางลูกเสือ โดยภาพรวมมีการปฏิบัติไม่แตกต่างกัน

แนวทางในการพัฒนาการบริหารกิจกรรมลูกเสือตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอำเภอชุมแพ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕ ที่สำคัญ คือบุคลากรควรปฏิบัติหน้าที่ในการจัดกิจกรรมลูกเสือโดยคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม และดูแลเอาใจใส่ในการจัดกิจกรรมทางลูกเสือ บุคลากรควรปฏิบัติงานโดยร่วมกันทำงานตามหน้าที่ที่ตนรับผิดชอบได้ดีที่สุด มีการจัดเตรียมสื่อ และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสม สถานศึกษาควรมีการสื่อสารกันด้วยถ้อยคำที่ดี มีการวัดและประเมินผลผลการปฏิบัติกิจกรรมด้วยวิธีการหลากหลายตามสภาพจริง

Keywords


การบริหาร; กิจกรรมลูกเสือ; สังคหวัตถุ ๔; Administration; Scouting Activities; Sangahavatthu IV

Full Text:

PDF


Copyright (c) 2017 วารสารวิชาการธรรมทรรศน์ (Dhammathas Journal)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
อาคาร 100 ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)
เลขที่ 30 หมู่ 1 บ้านโคกสี ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ 0-4328-3546-7 (ต่อ 114)
โทรสาร 0-4328-3399
โทรศัพท์ 085-7521693
e-mail : dhammathas@hotmail.com
http://www.journal-dhammathas.com