การประยุกต์ใช้หลักกุศลกรรมบถของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทัพไทย อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด

Main Article Content

ธวัชชัย วรรณวงค์

Abstract

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ ๑) เพื่อศึกษาการประยุกต์ใช้หลักกุศลกรรมบถของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทัพไทย ๒) เพื่อเปรียบเทียบการประยุกต์ใช้หลักกุศลกรรมบถของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทัพไทย และ ๓) เพื่อศึกษาแนวทางการประยุกต์ใช้หลักกุศลกรรมบถของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทัพไทย อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงสำรวจจากแบบสอบถาม จากประชากรกลุ่มตัวอย่าง ๓๗๙ คน ประกอบการสัมภาษณ์เชิงลึก กับผู้ให้ข้อมูลสำคัญ จำนวน ๕ ท่าน จากนั้นนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป เพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์ เพื่อให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับข้อมูลที่รวบรวมมา สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสถิติทดสอบค่าทีสถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว กรณีพบความแตกต่างนำไปทดสอบรายคู่โดยใช้วิธีผลต่างนัยสำคัญน้อยที่สุด

ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของประชาชนต่อการประยุกต์ใช้หลักกุศลกรรมบถของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทัพไทย อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (= ๓.๙๙) โดยประชาชนที่มีวุฒิการศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นต่อการประยุกต์ใช้หลักกุศลกรรมบถของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทัพไทย แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ส่วนประชาชนที่มี เพศ อายุ อาชีพ และรายได้ ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการประยุกต์ใช้หลักกุศลกรรมบถของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทัพไทย โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน จึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้และมีแนวทางการประยุกต์ใช้หลักกุศลกรรมบถของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทัพไทย อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ดที่ความสำคัญ คือกระตุ้นให้ให้ผู้บริหารเห็นประโยชน์ของการรักษาศีลและโทษหรือผลที่จะตามของการไม่มีศีลทั้งทางตรงและทางอ้อม นอกจากนี้ควรส่งเสริมให้มีสติ คิดก่อนพูดและทำ คิดถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งต่อตนเองและสังคม การเน้นย้ำให้ผู้นำตระหนักว่าตนเองเป็นแบบอย่างให้กับคนในพื้นที่

Keywords

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Article)