รูปแบบการจัดการสิ่งแวดล้อมในวัดเพื่อการดูแลสุขภาพพระสงฆ์จังหวัดสระบุรี

เดชา บัวเทศ

Abstract


การวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการสิ่งแวดล้อมในวัดจังหวัดสระบุรีสำหรับนำไปสู่การแก้ไขปัญหาและดูแลสุขภาพพระสงฆ์ตามกรอบนโยบายสาธารณะ ประจำปี ๒๕๕๕ ประเด็นพระภิกษุสงฆ์กับการพัฒนาสุขภาวะ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มตัวอย่างจากจำนวน ๓๙ วัด ๑๔๒ รูป/คน และการสนทนากลุ่ม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหา

ผลการวิจัยพบว่า

๑. สภาพปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในวัด พบว่า ที่พักอาศัยหรือกุฎี มีเศษอาหาร เศษขยะและจัดเก็บสิ่งของเครื่องใช้ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย มีฝุ่นธูปและฝุ่นยากันยุงเป็นจำนวนมาก ห้องน้ำห้องส้วมขาดการดู การจัดการขยะมูลฝอยไม่ถูกสุขลักษณะ ศาลา อาคารต่างๆ ขาดการดูแล ระบบความปลอดภัยยังไม่มีอุปกรณ์ดับเพลิงและถังดับเพลิง

๒. ผลการพัฒนารูปแบบการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในวัดจังหวัดสระบุรี มากกว่าร้อยละ ๘๐ วัดสามารถดำเนินการให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานวัดปลอดโรคที่พัฒนาขึ้น

Keywords


รูปแบบ; การจัดการสิ่งแวดล้อม; วัด; model; environmental management; monastery

Full Text:

PDF


Copyright (c) 2017 วารสารวิชาการธรรมทรรศน์ (Dhammathas Journal)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
อาคาร 100 ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)
เลขที่ 30 หมู่ 1 บ้านโคกสี ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ 0-4328-3546-7 (ต่อ 114)
โทรสาร 0-4328-3399
โทรศัพท์ 085-7521693
e-mail : dhammathas@hotmail.com
http://www.journal-dhammathas.com