รูปแบบการจัดการสิ่งแวดล้อมในวัดเพื่อการดูแลสุขภาพพระสงฆ์จังหวัดสระบุรี

Main Article Content

เดชา บัวเทศ

Abstract

การวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการสิ่งแวดล้อมในวัดจังหวัดสระบุรีสำหรับนำไปสู่การแก้ไขปัญหาและดูแลสุขภาพพระสงฆ์ตามกรอบนโยบายสาธารณะ ประจำปี ๒๕๕๕ ประเด็นพระภิกษุสงฆ์กับการพัฒนาสุขภาวะ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มตัวอย่างจากจำนวน ๓๙ วัด ๑๔๒ รูป/คน และการสนทนากลุ่ม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหา

ผลการวิจัยพบว่า

๑. สภาพปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในวัด พบว่า ที่พักอาศัยหรือกุฎี มีเศษอาหาร เศษขยะและจัดเก็บสิ่งของเครื่องใช้ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย มีฝุ่นธูปและฝุ่นยากันยุงเป็นจำนวนมาก ห้องน้ำห้องส้วมขาดการดู การจัดการขยะมูลฝอยไม่ถูกสุขลักษณะ ศาลา อาคารต่างๆ ขาดการดูแล ระบบความปลอดภัยยังไม่มีอุปกรณ์ดับเพลิงและถังดับเพลิง

๒. ผลการพัฒนารูปแบบการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในวัดจังหวัดสระบุรี มากกว่าร้อยละ ๘๐ วัดสามารถดำเนินการให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานวัดปลอดโรคที่พัฒนาขึ้น

Keywords

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Article)