รูปแบบภาวะผู้นำของอาจารย์ประจำหลักสูตรในการบริหารจัดการ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

Main Article Content

นิเทศ สนั่นนารี

Abstract

บทความวิชาการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอ รูปแบบภาวะผู้นำของอาจารย์ประจำหลักสูตรในการบริหารจัดการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต โดยใช้วิธีการศึกษาจากเอกสารที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับภาวะผู้นำ การจัดการ และการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ และตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จากนั้นนำข้อมูลทั้งหมดสังเคราะห์เป็นรูปแบบภาวะผู้นำของอาจารย์ประจำหลักสูตรในการบริหารจัดการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

รูปแบบภาวะผู้นำของอาจารย์ประจำหลักสูตรในการบริหารจัดการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ควรประกอบด้วย ๑) การใช้ระบบและกลไกการบริหารร่วมกันระหว่างอาจารย์ประจำหลักสูตรร่วมกับผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ๒) การร่วมมือกับหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกในการบริหารจัดการหลักสูตร ๓) การกำหนดอัตลักษณ์ของมหาบัณฑิตและการส่งเสริมพัฒนานิสิตตั้งแต่ต้นจนสำเร็จการศึกษา ๔) กำหนดระบบกลไกในการส่งเสริมพัฒนาและมาตรการประเมินอาจารย์ประจำหลักสูตร และ ๕) ใช้ศาสตร์และศิลป์ในการบริหารจัดการโดยเน้นการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อให้การบริหารจัดการหลักสูตรประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของหลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

Keywords

Article Details

Section
บทความวิชาการ (Academic Article)