รูปแบบภาวะผู้นำของอาจารย์ประจำหลักสูตรในการบริหารจัดการ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

นิเทศ สนั่นนารี

Abstract


บทความวิชาการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอ รูปแบบภาวะผู้นำของอาจารย์ประจำหลักสูตรในการบริหารจัดการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต โดยใช้วิธีการศึกษาจากเอกสารที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับภาวะผู้นำ การจัดการ และการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ และตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จากนั้นนำข้อมูลทั้งหมดสังเคราะห์เป็นรูปแบบภาวะผู้นำของอาจารย์ประจำหลักสูตรในการบริหารจัดการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

รูปแบบภาวะผู้นำของอาจารย์ประจำหลักสูตรในการบริหารจัดการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ควรประกอบด้วย ๑) การใช้ระบบและกลไกการบริหารร่วมกันระหว่างอาจารย์ประจำหลักสูตรร่วมกับผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ๒) การร่วมมือกับหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกในการบริหารจัดการหลักสูตร ๓) การกำหนดอัตลักษณ์ของมหาบัณฑิตและการส่งเสริมพัฒนานิสิตตั้งแต่ต้นจนสำเร็จการศึกษา ๔) กำหนดระบบกลไกในการส่งเสริมพัฒนาและมาตรการประเมินอาจารย์ประจำหลักสูตร และ ๕) ใช้ศาสตร์และศิลป์ในการบริหารจัดการโดยเน้นการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อให้การบริหารจัดการหลักสูตรประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของหลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

Keywords


ภาวะผู้นำของอาจารย์ประจำหลักสูตร; การบริหารจัดการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต; Leadership Model of Program; Management of The Master Program in Public Administration

Full Text:

PDF


Copyright (c) 2017 วารสารวิชาการธรรมทรรศน์ (Dhammathas Journal)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
อาคาร 100 ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)
เลขที่ 30 หมู่ 1 บ้านโคกสี ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ 0-4328-3546-7 (ต่อ 114)
โทรสาร 0-4328-3399
โทรศัพท์ 085-7521693
e-mail : dhammathas@hotmail.com
http://www.journal-dhammathas.com