องค์ประกอบของการศึกษาธรรมาภิบาลเพื่อการบริหารจัดการ

ทัศนียา วงศ์มาศ

Abstract


หลักธรรมาภิบาลหรือ Good Governance เป็นหลักเกณฑ์การปกครองบ้านเมืองที่ดีเพื่อใช้เป็นแนวทางในการบำรุงรักษาบ้านเมืองและสังคมให้มีการพัฒนาครอบคลุมทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังคม ให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขและตั้งอยู่ในทางที่ถูกต้องเป็นธรรม อีกทั้งเป็นหลักการบริหารจัดการที่ดีที่ช่วยสร้างสรรค์และส่งเสริมองค์กรให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยมีองค์ประกอบของธรรมาภิบาลเป็นกรอบแนวทางปฏิบัติ อันจะนำไปสู่การสร้างการบริหารจัดการที่ดีให้เกิดขึ้น ซึ่งเมื่อศึกษาและพิจารณาองค์ประกอบของหลักธรรมาภิบาลตามที่ได้มีผู้กล่าวไว้ในทำนองเดียวกันจึงควรประกอบด้วย หลักคุณธรรม หลักนิติธรรมหลักความรับผิดชอบหลักความคุ้มค่าหลักการมีส่วนร่วม หลักความโปร่งใสที่เป็นคุณธรรมสากลสามารถนำไปบูรณาการในการบริหารจัดการองค์กรโดยมีตัวบ่งชี้ที่ใช้วัดแต่ละองค์ประกอบเพื่อประเมินผลการนำหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานในการบริหารองค์การอย่างมีประสิทธิภาพ


Keywords


ธรรมาภิบาล; Good governance

Full Text:

PDF


Copyright (c) 2017 วารสารวิชาการธรรมทรรศน์ (Dhammathas Journal)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
อาคาร 100 ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)
เลขที่ 30 หมู่ 1 บ้านโคกสี ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ 0-4328-3546-7 (ต่อ 114)
โทรสาร 0-4328-3399
โทรศัพท์ 085-7521693
e-mail : dhammathas@hotmail.com
http://www.journal-dhammathas.com