องค์ประกอบของการศึกษาธรรมาภิบาลเพื่อการบริหารจัดการ

Main Article Content

ทัศนียา วงศ์มาศ

Abstract

หลักธรรมาภิบาลหรือ Good Governance เป็นหลักเกณฑ์การปกครองบ้านเมืองที่ดีเพื่อใช้เป็นแนวทางในการบำรุงรักษาบ้านเมืองและสังคมให้มีการพัฒนาครอบคลุมทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังคม ให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขและตั้งอยู่ในทางที่ถูกต้องเป็นธรรม อีกทั้งเป็นหลักการบริหารจัดการที่ดีที่ช่วยสร้างสรรค์และส่งเสริมองค์กรให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยมีองค์ประกอบของธรรมาภิบาลเป็นกรอบแนวทางปฏิบัติ อันจะนำไปสู่การสร้างการบริหารจัดการที่ดีให้เกิดขึ้น ซึ่งเมื่อศึกษาและพิจารณาองค์ประกอบของหลักธรรมาภิบาลตามที่ได้มีผู้กล่าวไว้ในทำนองเดียวกันจึงควรประกอบด้วย หลักคุณธรรม หลักนิติธรรมหลักความรับผิดชอบหลักความคุ้มค่าหลักการมีส่วนร่วม หลักความโปร่งใสที่เป็นคุณธรรมสากลสามารถนำไปบูรณาการในการบริหารจัดการองค์กรโดยมีตัวบ่งชี้ที่ใช้วัดแต่ละองค์ประกอบเพื่อประเมินผลการนำหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานในการบริหารองค์การอย่างมีประสิทธิภาพ

Keywords

Article Details

Section
บทความวิชาการ (Academic Article)