หลักพุทธบูรณาการเครื่องมือครองใจคนของผู้บริหารยุคใหม่

Main Article Content

สยามพร พันธไชย

Abstract

หลักพุทธบูรณาการเครื่องมือครองใจคนของผู้บริหารยุคใหม่เป็นการนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้ในการครองใจคน ได้แก่ พรหมวิหาร ๔ อคติ ๔ โดยพรหมวิหาร ๔ บูรณาการเข้ากับแนวคิดตะวันตก คือ การจูงใจผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งมีผลต่อระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน และอคติ ๔ เครื่องมือที่ใช้ละเว้น

Keywords

Article Details

Section
บทความวิชาการ (Academic Article)