หลักพุทธบูรณาการเครื่องมือครองใจคนของผู้บริหารยุคใหม่

สยามพร พันธไชย

Abstract


หลักพุทธบูรณาการเครื่องมือครองใจคนของผู้บริหารยุคใหม่เป็นการนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้ในการครองใจคน ได้แก่ พรหมวิหาร ๔ อคติ ๔ โดยพรหมวิหาร ๔ บูรณาการเข้ากับแนวคิดตะวันตก คือ การจูงใจผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งมีผลต่อระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน และอคติ ๔ เครื่องมือที่ใช้ละเว้น


Keywords


หลักพุทธบูรณาการ; Buddhist integrated

Full Text:

PDF


Copyright (c) 2017 วารสารวิชาการธรรมทรรศน์ (Dhammathas Journal)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
อาคาร 100 ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)
เลขที่ 30 หมู่ 1 บ้านโคกสี ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ 0-4328-3546-7 (ต่อ 114)
โทรสาร 0-4328-3399
โทรศัพท์ 085-7521693
e-mail : dhammathas@hotmail.com
http://www.journal-dhammathas.com