การพัฒนาแนวทางการบริหารสาขาวิชาแบบมีส่วนร่วมของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย

ธีรภัทร โคตรบรรเทา

Abstract


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้คือ ๑) เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารสาขาวิชาแบบมีส่วนร่วมของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒) เพื่อพัฒนาแนวทางการบริหารสาขาวิชาแบบมีส่วนร่วมของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นหัวหน้าสาขาและบุคคลากรในสาขาวิชาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในปีการศึกษา ๒๕๕๖ จำนวน ๑๐ แห่ง รวม ๒๙๑ คน การวิเคราะห์ข้อมูลใช้โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป

ผลการวิจัยพบว่า

๑) สภาพปัจจุบัน และสภาพที่พึงประสงค์ของแนวทางการบริหารสาขาวิชาแบบมีส่วนร่วมของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่าความต้องการจำเป็น PNImodified สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของแนวทางการบริหารสาขาวิชาแบบมีส่วนร่วม ในภาพรวมเท่ากับ ๐.๒๗ อัตราการเปลี่ยนแปลงในเชิงพัฒนาการจากสภาพปัจจุบันไปยังสภาพที่พึงประสงค์มีค่าคิดเป็นร้อยละ ๒๗ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า การมีส่วนร่วมในด้านการตัดสินใจ ด้านการแสดงความคิดเห็น ด้านการประเมินผล ด้านการดำเนินงาน ด้านการจัดสรรผลประโยชน์ และด้านความรับผิดชอบ มีค่าเท่ากับ ๐.๓๔, ๐.๓๓, ๐.๒๙,๐.๒๓,๐.๑๐ และ ๐.๓๕ ตามลำดับ อัตราการเปลี่ยนแปลงในเชิงพัฒนาการจากสภาพปัจจุบันไปยังสภาพที่พึงประสงค์มีค่าคิดเป็นร้อยละ ๓๔,๓๓,๒๙,๒๓,๑๐ และ ๓๕ ตามลำดับ

๒) แนวทางการบริหารสาขาวิชาแบบมีส่วนร่วมของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มี ๖ ด้าน ประกอบด้วย ด้านการตัดสินใจ ด้านการแสดงความคิดเห็น ด้านการประเมินผล ด้านการดำเนินงาน ด้านการจัดสรรผลประโยชน์ และด้านความรับผิดชอบ โดยผลการวิจัยพบว่า ความต้องการจำเป็น PNImodified ในภาพรวมเท่ากับ ๐.๒๗ อัตราการเปลี่ยนแปลงในเชิงพัฒนาการจากสภาพปัจจุบันไปยังสภาพที่พึงประสงค์ คิดเป็นร้อยละ ๒๗

Keywords


การพัฒนา; แนวทางการบริหารสาขาวิชา; The Developing; Guidelines for Participatory Department

Full Text:

PDF


Copyright (c) 2017 วารสารวิชาการธรรมทรรศน์ (Dhammathas Journal)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
อาคาร 100 ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)
เลขที่ 30 หมู่ 1 บ้านโคกสี ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ 0-4328-3546-7 (ต่อ 114)
โทรสาร 0-4328-3399
โทรศัพท์ 085-7521693
e-mail : dhammathas@hotmail.com
http://www.journal-dhammathas.com