ยุทธศาสตร์การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

พงษ์ศักดิ์ ดรพินิจ

Abstract


การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ๑) เพื่อศึกษาสภาพการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒) จัดทำยุทธศาสตร์การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับสถาบัน อุดมศึกษาเอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารระดับสูง ระดับกลาง และอาจารย์จากสถาบันอุดม ศึกษาเอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๑๑ แห่ง จำนวน ๔๖๙ คนการวิจัยเป็นแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย แบ่งออกเป็น ๒ ประเภทคือ ๑) เครื่องมือสำหรับข้อมูลเชิงคุณภาพเป็นแบบบันทึกกึ่งโครงสร้าง (Semi-Structure Interview) ๒) เครื่องมือสำหรับข้อมูลเชิงปริมาณ เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า ๕ ระดับ (Rating Scale) ตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert) มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .๙๘๙ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจ (Exploratory Factor Analysis หรือ EFA) โดยวิธี Principal Component Analysis ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์

ผลการวิจัยพบว่า ค่าสัมประสิทธิ์คะแนนองค์ประกอบ (Factor Score Coefficient) ตั้งแต่ ๐.๓๐ ขึ้นไปที่ใช้เป็นเกณฑ์พิจารณาให้เป็นตัวแปรสำคัญเพื่อนำไปจัดทำยุทธศาสตร์การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่ามี ๘ ประเด็นสำคัญดังนี้ ๑) ระบบซอฟต์แวร์ในหน่วยงานสามารถทำงานได้ตรงความต้องการในการปฏิบัติงาน (๐.๕๓๗) ๒) การทำงานของบุคลากรในหน่วยงานมักคำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตัว (๐.๔๙๔) ๓) ระบบซอฟต์แวร์ในหน่วยงานสามารถใช้งานร่วมกันได้ในกระบวนการปฏิบัติ (๐.๔๖๕) ๔) บุคลากรในหน่วยงานมีความซื่อสัตย์และไม่ใช้ประโยชน์จาก ICT ในทางที่ทำให้เกิดความเสียหายต่อองค์การ (๐.๔๐๘) ๕) หน่วยงานของท่านมีอุปกรณ์ต่อพ่วง (Printer หรือ Scanner) เพียงพอต่อภาคปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ (๐.๓๙๘) ๖) บุคลากรในหน่วยงานเป็นผู้มีความทุ่มเทเสียสละในการทำงาน (๐.๓๓๖) ๗) กลยุทธ์ด้าน ICT ของหน่วยงานมีการระบุถึงการใช้ซอฟแวร์ร่วมกัน (๐.๓๓๐) และ ๘) กลยุทธ์ด้าน ICT ในหน่วยงานมีความสำคัญเทียบเท่ากับกลยุทธ์หลักด้านอื่นๆ (๐.๓๑๒) ตามลำดับ

Keywords


ยุทธศาสตร์การบริหาร; เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร; สถาบันอุดมศึกษาเอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ; The Administration Strategies; The Information and comunication Techmology; The Private Higher Education Institutions in the Northeast

Full Text:

PDF


Copyright (c) 2017 วารสารวิชาการธรรมทรรศน์ (Dhammathas Journal)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
อาคาร 100 ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)
เลขที่ 30 หมู่ 1 บ้านโคกสี ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ 0-4328-3546-7 (ต่อ 114)
โทรสาร 0-4328-3399
โทรศัพท์ 085-7521693
e-mail : dhammathas@hotmail.com
http://www.journal-dhammathas.com