แนวทางการบริหารจัดการสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒

Main Article Content

รัฐกิจ กอนจันดา

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาสภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา และเพื่อพัฒนาแนวทางการบริหารจัดการสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต ๒ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา และครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต ๒ จำนวน ๒๔๔ คนและกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้ให้ข้อมูลโดยสัมภาษณ์จากโรงเรียนหนองขามวิทยา โรงเรียนบ้านหนองฮาง และโรงเรียนบ้านแวง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต ๒ จำนวน ๑๕ คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วยแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ สภาพการปฏิบัติในโรงเรียนแนวทางการบริหารจัดการสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เครื่องมือทั้งหมดมีคุณภาพ ค่าความตรงเชิงเนื้อหาระหว่าง ๐.๘๐-๑.๐๐ และค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ ๐.๘๘๔ สถิติที่ใช้ คือ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าร้อยละ และค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของเครื่องมือโดยหาค่าสัมประสิทธ์แอลฟ่า (α-coefficient) ด้วยวิธีของครอนบัค (Cronbach) ค่าความตรงเชิงเนื้อหา (IOC) โดยผู้ทรงคุณวุฒิ และมีการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป

ผลการวิจัยพบว่า

๑. สภาพแนวทางการบริหารจัดการสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า สภาพปฏิบัติอยู่ในระดับมากทุกด้าน ส่วนด้านที่มีการปฏิบัติสูงสุดคือ ด้านกิจกรรมการพัฒนาผู้เรียนรองลงมา ได้แก่ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และด้านพัฒนาบุคลากร ตามลำดับ ส่วนด้านการบริหารจัดการสถานศึกษามีสภาพการปฏิบัติระดับต่ำสุด คือ ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา

๒. แนวทางการบริหารจัดการสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒ ประกอบด้วย ๑) ด้านการบริการจัดการ ๒) ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ๓) ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๔) ด้านพัฒนาบุคลากร

Keywords

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Article)