แนวทางการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนปฐมวัย กลุ่มเครือข่ายหนองขาม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒

ศิริรัตน์ มูลอินทร์

Abstract


การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาสภาพและปัญหาการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนปฐมวัย เพื่อพัฒนาแนวทางในการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนปฐมวัย กลุ่มเครือข่ายหนองขาม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต ๒ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มเครือข่ายหนองขาม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต ๒ จำนวน ๑๓๖ คน และกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจาก โรงเรียนหนองขามวิทยาและโรงเรียนบ้านหนองฮาง กลุ่มเครือข่ายหนองขาม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต ๒ จำนวน ๑๖ คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์สภาพการปฏิบัติและปัญหาการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนปฐมวัย เครื่องมือทั้งหมดมีคุณภาพค่าความตรงเชิงเนื้อหาระหว่าง ๐.๘๐-๑.๐๐ และค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ ๐.๘๕๗ สถิติที่ใช้ คือ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน, ค่าร้อยละ ค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของเครื่องมือโดยหาค่าสัมประสิทธ์แอลฟ่า (α-coefficient) ด้วยวิธีของครอนบัค (Cronbach) ค่าความตรงเชิงเนื้อหา (ค่า IOC) โดยใช้ผู้ทรงคุณวุฒิและมีการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป

ผลการวิจัยพบว่า

๑.  ผลการศึกษาสภาพ และปัญหาแนวทางการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนปฐมวัย กลุ่มเครือข่ายหนองขาม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต เขต ๒ พบว่า สภาพการปฏิบัติแนวทางการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนปฐมวัย กลุ่มเครือข่ายหนองขาม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า สภาพปฏิบัติอยู่ในระดับมากทุกด้าน ด้านที่มีการปฏิบัติสูงสุด คือ ด้านการบริหารแบบมีส่วนร่วม รองลงมา ได้แก่ด้านกระบวนการในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของนักเรียนปฐมวัย และด้านคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนปฐมวัยปัญหาแนวทางการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนปฐมวัย กลุ่มเครือข่ายหนองขาม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒ โดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อย เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ปัญหาอยู่ในระดับน้อยทุกด้าน ส่วนด้านที่มีปัญหาสูงสุด คือ ด้านการบริหารแบบมีส่วนร่วม รองลงมา ได้แก่ด้านกระบวนการในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับนักเรียนปฐมวัย และด้านคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน

๒. แนวทางการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนปฐมวัย กลุ่มเครือข่ายหนองขาม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒ องค์ประกอบด้วย๓ ด้านคือ ๑) ด้านคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนปฐมวัย ประกอบด้วย ความมีวินัยและความรับผิดชอบ ๒) ด้านกระบวนการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนปฐมวัย ประกอบด้วย กิจกรรมเสรี กิจกรรมสร้างสรรค์ กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมเสริมประสบการณ์ กิจกรรมกลางแจ้ง และ กิจกรรมเกมการศึกษา และ ๓) การบริหารแบบมีส่วนร่วม ประกอบด้วยการวางแผนกำหนดทิศทางและเป้าหมาย การปฏิบัติตามแผนงานที่กำหนด การกำกับ ติดตามการปฏิบัติงาน และ การประเมินผลการปฏิบัติงาน

Keywords


แนวทางการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม; นักเรียนปฐมวัย; กลุ่มเครือข่ายหนองขาม; Guidelines to Enhance Virtus and Ethical Behavior; Early Childhood Students, Nongkham Network Schools

Full Text:

PDF


Copyright (c) 2017 วารสารวิชาการธรรมทรรศน์ (Dhammathas Journal)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
อาคาร 100 ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)
เลขที่ 30 หมู่ 1 บ้านโคกสี ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ 0-4328-3546-7 (ต่อ 114)
โทรสาร 0-4328-3399
โทรศัพท์ 085-7521693
e-mail : dhammathas@hotmail.com
http://www.journal-dhammathas.com