ความต้องการของบุคลากรต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ดำรง ศิริมาลา

Abstract


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ๑) เพื่อศึกษาความต้องการของบุคลากรต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ๒) เพื่อเปรียบเทียบความต้องการของบุคลากรต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่ ประสบการณ์ในการทำงานและขนาดสถานศึกษา และ ๓) เพื่อศึกษาแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน ๒๗๘ คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ แบบมาตราส่วนประมาณค่าและแบบปลายเปิด มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ ๐.๙๗ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบสมมติฐานโดย การทดสอบค่าที (t-test แบบ Independent samples) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (F-test แบบ One - Way ANOVA) และทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe's)

ผลการวิจัยพบว่า ความต้องการของบุคลากรต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดยภาพรวมและรายด้านมีความต้องการในระดับมาก ด้านที่มีความต้องการสูงสุดคือด้านความพร้อมของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รองลงมาคือด้านการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเรียนการสอน และด้านที่มีความต้องการต่ำสุดคือด้านการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหาร

ผลการเปรียบเทียบความต้องการของบุคลากรต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่โดยภาพรวม มีความต้องการแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ โดยที่ครูผู้สอนมีความต้องการมากกว่าผู้บริหารสถานศึกษาและเมื่อจำแนกตามประสบการณ์ในการทำงานและขนาดสถานศึกษา โดยภาพรวมและรายด้านมีความต้องการไม่แตกต่างกัน

แนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สถานศึกษาควรจัดหาคอมพิวเตอร์ในจำนวนที่เพียงพอต่อความต้องการใช้งานของบุคลากรและนักเรียน ควรจัดเตรียมคู่มือและเอกสารประกอบสำหรับค้นคว้าเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและเพียงพอ มีการจัดทำแผนงาน/โครงการเกี่ยวกับการส่งเสริมการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการบริหาร ผู้บริหารควรแต่งตั้งและคัดเลือกบุคลากรที่มีความสามารถปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานศึกษา ตลอดจนควรฝึกฝนทักษะความรู้พื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร บุคลากรควรใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดทำเอกสารประกอบการเรียนการสอน ควรมีการบูรณาการสื่อเทคโนโลยีกับกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระอื่นๆ สถานศึกษาควรมีการนำอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงมาใช้และพัฒนาระบบเครือข่ายไร้สาย ควรมีแผนงาน/โครงการในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และควรมีการระดมทุนและทรัพยากรเพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

Keywords


ความต้องการ; เทคโนโลยีสารสนเทศ; The needs; Technology Applications

Full Text:

PDF


Copyright (c) 2017 วารสารวิชาการธรรมทรรศน์ (Dhammathas Journal)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
อาคาร 100 ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)
เลขที่ 30 หมู่ 1 บ้านโคกสี ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ 0-4328-3546-7 (ต่อ 114)
โทรสาร 0-4328-3399
โทรศัพท์ 085-7521693
e-mail : dhammathas@hotmail.com
http://www.journal-dhammathas.com