บทบาทผู้ปกครองในการอบรมจริยธรรมแก่นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลพระลับ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ภัทราวดี พิมพ์ตา

Abstract


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ๑) เพื่อศึกษาบทบาทผู้ปกครองในการอบรมจริยธรรมแก่นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลพระลับ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ๒) เพื่อเปรียบเทียบ ความคิดเห็นผู้ปกครองในการอบรมจริยธรรมแก่นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาล ตำบลพระลับ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น จำแนกตามระดับการศึกษาและอาชีพ และ ๓) เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะในการส่งเสริมและการพัฒนาบทบาทผู้ปกครองในการอบรมจริยธรรมแก่นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาล ตำบลพระลับ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือผู้ปกครองนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๑๘๔ คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ และแบบมาตราส่วนประมาณค่า มีความเชื่อมั่นเท่ากับ ๐.๗๖ สถิติที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ ค่าร้อยละ ความถี่ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (F-test แบบ One-way ANOVA) และทำการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยรายคู่โดยใช้สถิติ LSD (Least Significant Difference)

ผลการวิจัยพบว่า บทบาทผู้ปกครองในการอบรมจริยธรรมแก่นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาล ตำบลพระลับ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาพบว่า ด้านมีความกตัญญูอยู่ในระดับมากที่สุดส่วนด้านอื่นๆ พบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน ได้แก่ ด้านมีความซื่อสัตย์และด้านการเคารพผู้ปกครองและครู ตามลำดับ

ผลการเปรียบเทียบบทบาทผู้ปกครองในการอบรมจริยธรรมแก่นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาล ตำบลพระลับ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น จำแนกตามระดับการศึกษาและอาชีพ โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันพฤติกรรมจริยธรรม ด้านการไหว้พระสวดมนต์ และด้านการใช้วาจา แตกต่างกัน และอาชีพแตกต่างกัน พฤติกรรมจริยธรรม ด้านการไหว้พระสวดมนต์ และด้านความมีน้ำใจแตกต่างกัน

แนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาบทบาทผู้ปกครองในการอบรมจริยธรรมแก่นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาล ตำบลพระลับ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น มีดังนี้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ควรจัดให้มีการสวดมนต์ไหว้พระเป็นประจำทุกวัน ควรส่งเสริมการเคารพผู้ปกครองและครูให้นักเรียนได้ปฏิบัติจนเป็นนิสัย ควรจัดให้มีกิจกรรมไปวัดฟังธรรมเพื่อเรียนรู้และปฏิบัติตามประเพณีทางศาสนาทุกสัปดาห์ ควรส่งเสริมกิจกรรมทุกด้านให้ต่อเนื่อง และควรจัดกิจกรรมที่แสดงออกถึงความกตัญญูรู้คุณและกตเวทีตอบแทนคุณบิดามารดา

Keywords


บทบาทผู้ปกครอง; การอบรมจริยธรรม; ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก; The role of guardians; morality training; child development center

Full Text:

PDF


Copyright (c) 2017 วารสารวิชาการธรรมทรรศน์ (Dhammathas Journal)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
อาคาร 100 ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)
เลขที่ 30 หมู่ 1 บ้านโคกสี ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ 0-4328-3546-7 (ต่อ 114)
โทรสาร 0-4328-3399
โทรศัพท์ 085-7521693
e-mail : dhammathas@hotmail.com
http://www.journal-dhammathas.com