ศึกษาผลการจัดการเรียนรู้วิชาสัมมนาภาวะผู้นำทางการเมืองของนิสิตพุทธศาสตร์บัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ในรูปแบบวิธีการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วม

Main Article Content

สุรพล พรมกุล

Abstract

abstract unavailable

Keywords

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Article)