การประเมินปัจจัยต่อความสำเร็จและผลกระทบโครงการแสงธรรมส่องใจปันน้ำใจสู่สังคม ณ โรงเรียนบ้านนาดินดำ ต.แก่งศรีภูมิ อ.ภูหลวง จ.เลย

เรียงดาว ทวะชาลี

Abstract


abstract unavailable

Keywords


การประเมิน; ปัจจัยต่อความสำเร็จ; ผลกระทบ; Assessment; factors for success; impact

Full Text:

PDF


Copyright (c) 2017 วารสารวิชาการธรรมทรรศน์ (Dhammathas Journal)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
อาคาร 100 ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)
เลขที่ 30 หมู่ 1 บ้านโคกสี ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ 0-4328-3546-7 (ต่อ 114)
โทรสาร 0-4328-3399
โทรศัพท์ 085-7521693
e-mail : dhammathas@hotmail.com
http://www.journal-dhammathas.com