แนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นในการป้องกันและแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ของเด็ก และเยาวชนในเขตอำเภอเมือง จ.ขอนแก่น

Main Article Content

จรัส ลีกา

Abstract

abstract unavailable

Keywords

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Article)