การบริหารจัดการกลุ่มอาชีพดอกไม้ประดิษฐ์จากดินไทย ศึกษากรณีกลุ่มสตรีเทศบาลตำบลอุบล อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

Main Article Content

จันทร์ทิมา ศรีพิทักษ์

Abstract

abstract unavailable

Keywords

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Article)