รูปแบบการสร้างเสริมสุขภาวะในองค์กรที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยงานภาครัฐ กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยสงฆ์ในจังหวัดขอนแก่น

Main Article Content

สุธีกิติ์ ฝอดสูงเนิน

Abstract

abstract unavailable

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Article)