รูปแบบการสื่อสารเชิงพุทธเพื่อประชาสัมพันธ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงในจังหวัดมหาสารคาม

วรเวช ศิริประเสริฐศรี

Abstract


       การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์ ๓ ประการ คือ ๑) เพื่อศึกษาสภาพปัญหาการสื่อสารประชาสัมพันธ์ทางสถานีวิทยุ กระจายเสียงในจังหวัดมหาสารคาม ๒) เพื่อศึกษาการสื่อสารประชาสัมพันธ์เชิงพุทธและพุทธวิธีการสื่อสาร และ ๓) เพื่อเสนอรูปแบบการสื่อสารเชิงพุทธในการประชาสัมพันธ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงในจังหวัดมหาสารคาม เป็นการวิจัย      เชิงคุณภาพ ซึ่งศึกษาข้อมูลจากพระไตรปิฎก เอกสารวิชาการทางพระพุทธศาสนาและข้อมูลจากสถานีวิทยุในจังหวัดมหาสารคาม ๙ แห่ง มีกลุ่มพระสงฆ์ ข้าราชการ ชาวบ้าน นักเรียนนักศึกษาและกลุ่มเยาวชน

          ผลการวิจัยพบว่า สภาพปัญหาการสื่อสารประชาสัมพันธ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงในจังหวัดมหาสารคามนั้น เกิดจากโฆษกนักจัดรายการวิทยุ (Radio Broadcasters) บางคนหรือบางสถานี ไม่มีความรู้ความเข้าใจในหลักการสื่อสารประชาสัมพันธ์และขาดประสบการณ์ ไม่มีทักษะความชำนาญในการจัดรายการวิทยุ สภาพปัญหา คือ (๑) การโฆษณาเกินความเป็นจริง (๒) การใช้คำพูดที่อาจสร้างความแตกแยก (๓) การใช้คำพูด      ไม่สุภาพ (๔) การใช้คำพูดที่ไม่มีกรอบ รูปแบบรายการไม่มีเนื้อหาสาระและการใช้คำพูดที่ไม่ถูกอักขรพยัญชนะ เป็นมิจฉาวาจาหรือวจีทุจริต คือ (๑) พูดโกหกหลอกลวง (๒) พูดทำลายความสามัคคี (๓) พูดคำหยาบ (๔) พูดเพ้อเจ้อไร้สาระ จึงทำให้การสื่อสารนั้นมีปัญหาไม่สมบูรณ์และขาดประสิทธิภาพในการสื่อสารประชาสัมพันธ์ทางสถานีวิทยุ     

       หลักการสื่อสารประชาสัมพันธ์เชิงพุทธ และพุทธวิธีการสื่อสาร คือการนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและวิธีการสื่อสารของพระพุทธเจ้า มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินรายการวิทยุ ซึ่งในการดำเนินรายการวิทยุนั้น ต้องมีหลักสัมมาวาจา ๕ ประการ คือ (๑) พูดคำจริง (๒) พูดคำอ่อนหวาน (๓) พูดคำประกอบด้วยประโยชน์ (๔) พูดด้วยเมตตาจิต (๕) พูดถูกกาลเวลาเมื่อมีหลักสัมมาวาจา ๕ ประการนี้จะทำให้ไม่เกิดปัญหา ๔ ประการ คือ (๑) ไม่โฆษณาเกินความเป็นจริง (๒) ไม่ใช้คำพูดที่สร้างความแตกแยก (๓) ใช้คำพูดสุภาพนุ่มนวล ไม่หยาบคาย (๔) ไม่ใช้คำพูดไร้สาระและไม่ใช้คำพูดที่ผิดอักขรพยัญชนะตามหลักพุทธวิธีการสื่อสาร

       ส่วนรูปแบบการสื่อสารประชาสัมพันธ์เชิงพุทธนั้น เป็นรูปแบบโฆษกวิทยุแนวพุทธที่พึงประสงค์ รูปแบบรายการวิทยุแนวพุทธที่พึงประสงค์ รูปแบบผู้ฟังรายการวิทยุแนวพุทธที่พึงประสงค์ และรูปแบบลักษณะการสื่อสารประชาสัมพันธ์ที่เป็นสัมมาวาจา ซึ่งสามารถนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้กับโฆษกวิทยุ ก็จะทำให้การสื่อสารประชาสัมพันธ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงในจังหวัดมหาสารคามมีความสมบูรณ์และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล ทำให้ประชาชนมีความศรัทธาเชื่อถือต่อโฆษกนักจัดรายการวิทยุ และสามารถนำไปเป็นรูปแบบการสื่อสารประชาสัมพันธ์สืบไป

Keywords


รูปแบบ, การสื่อสารเชิงพุทธ, สถานีวิทยุกระจายเสียง

Full Text:

PDF


Copyright (c) 2017 วารสารวิชาการธรรมทรรศน์ (Dhammathas Journal)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
อาคาร 100 ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)
เลขที่ 30 หมู่ 1 บ้านโคกสี ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ 0-4328-3546-7 (ต่อ 114)
โทรสาร 0-4328-3399
โทรศัพท์ 085-7521693
e-mail : dhammathas@hotmail.com
http://www.journal-dhammathas.com