การบริหารงานตามหลักธรรมคุ้มครองโลกในโรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

พระปลัดณรงค์ศักดิ์ วิสุทฺธิเมธี

Abstract


       การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ๑) ศึกษาการบริหารงานตามหลักธรรมคุ้มครองโลกในโรงเรียนสังกัด เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์           ๒) เปรียบเทียบการบริหารงานตามหลักธรรมคุ้มครองโลก ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ จำแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษาและตำแหน่ง ๓) ศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารงานตามหลักธรรมคุ้มครองโลกในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ กลุ่มตัวอย่าง คือ บุคลากรในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน ๙๓ คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม แบบมาตราส่วนประมาณค่า     ๕ ระดับ มีค่า IOC ระหว่าง ๐.๘-๑.๐ และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ ๐.๙๘ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติค่าความถี่ค่าร้อยละค่าเฉลี่ยค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที (t–test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (F-test)

ผลการวิจัยพบว่า

       ๑) การบริหารงานตามหลักธรรมคุ้มครองโลกในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก

       ๒) บุคลากรที่มีเพศต่างกันมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักธรรมคุ้มครองโลก โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน ส่วนบุคลากรที่มีอายุระดับการศึกษาและตำแหน่งต่างกันมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักธรรมคุ้มครองโลก โดยภาพรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕

       ๓) ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารงานตามหลักธรรมคุ้มครองโลก ดังนี้ ควรรักษาเวลาในการปฏิบัติงานปลูกฝังจิตสำนึกในการดำรงตนอยู่ในศีลธรรม มีคุณธรรม จริยธรรม   ไม่ทุจริตต่อหน้าที่การงานและทำตัวเป็นแบบอย่างที่ดีตามหลักธรรมของศาสนา


Keywords


การบริหารงาน, หลักธรรมคุ้มครองโลก, โรงเรียนสังกัดเทศบาล

Full Text:

PDF


Copyright (c) 2017 วารสารวิชาการธรรมทรรศน์ (Dhammathas Journal)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
อาคาร 100 ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)
เลขที่ 30 หมู่ 1 บ้านโคกสี ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ 0-4328-3546-7 (ต่อ 114)
โทรสาร 0-4328-3399
โทรศัพท์ 085-7521693
e-mail : dhammathas@hotmail.com
http://www.journal-dhammathas.com