การใช้สอยผ้าไตรจีวรของพระสงฆ์ที่ส่งผลต่อระบบเศรษฐศาสตร์ในจังหวัดอุดรธานี

พระครูอาทรวนกิจ (อนาลโย)

Abstract


     การศึกษานี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ๑) ศึกษาแนวคิดด้านเศรษฐศาสตร์และการบริโภคในพระพุทธศาสนาเถรวาท ๒) ศึกษาการใช้สอยผ้าไตรจีวรในพระพุทธศาสนาเถรวาทและ ๓) เพื่อวิเคราะห์การใช้สอยผ้าไตรจีวรของพระสงฆ์ที่ส่งผลต่อระบบเศรษฐศาสตร์ในจังหวัดอุดรธาน

       ผลการวิจัยพบว่า การใช้สอยผ้าไตรจีวรของพระสงฆ์ที่ส่งผลต่อระบบเศรษฐศาสตร์ในจังหวัดอุดรธานีพระสงฆ์ในประเทศไทย เรามีการเปลี่ยนแปลงไปบ้างในการนุ่งห่มผ้าบังสุกุลจีวร แต่คงรูปแบบเดิมเอาไว้ในด้านโครงสร้างเป็นจีวร ๕ ขันธ์ ๙ ขันธ์ ผ้าจีวรจะได้มาในลักษณะของการทอดกฐินทอดผ้าป่าก็ตาม ที่แต่ก็เหมาะตามสังคมยุคใหม่เป็นไปตามโลกเพียงพอตามอัตภาพเป็นชีวิตที่สันโดษ เหมาะสมสำหรับผู้ที่ออกจากเรือน เป้าหมายในการบริโภคใช้สอยจีวรให้พระภิกษุได้พิจารณา โดยใช้สติปัญญาในการบริโภคปัจจัยมิให้ตกเป็นทาสของตัณหาราคะ ก่อนการใช้สอยพิจารณาให้เห็นคุณค่าแท้ด้วยการสำรวมระวังไม่ให้เกิดอกุศลหากผิดพลาดอันตรายทางธรรมจะเกิดทันที และเป็นอกุศลทางใจ จึงไม่ควรบริโภคปัจจัยอย่างคฤหัสถ์ผู้เสพกาม ให้เอาแบบอย่างพระพุทธองค์ที่ประพฤติปฏิบัติตามอริยมรรคคือ สัมมาอาชีวะ มุ่งประกาศพระธรรมคำสอน เพื่อปลดทุกข์ให้ชาวโลก มิได้แสวงหาความสุขเฉพาะตน


Keywords


การใช้สอยผ้าไตรจีวร, ระบบเศรษฐศาสตร์

Full Text:

PDF


Copyright (c) 2017 วารสารวิชาการธรรมทรรศน์ (Dhammathas Journal)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
อาคาร 100 ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)
เลขที่ 30 หมู่ 1 บ้านโคกสี ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ 0-4328-3546-7 (ต่อ 114)
โทรสาร 0-4328-3399
โทรศัพท์ 085-7521693
e-mail : dhammathas@hotmail.com
http://www.journal-dhammathas.com