การบริหารการพัฒนาหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ

ถนัต จ่ากลาง, พิชิต แสนเสนา

Abstract


         โรคเรื้อรังเป็นปัญหาสาธารณสุขของโลกและประเทศไทย ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง การนำเสนอบทความการบริหารการพัฒนาหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพครั้งนี้ใช้วิธีการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องในลักษณะของการวิจัยเอกสาร จากนั้นทำการวิเคราะห์เรียบเรียงจัดลำดับเนื้อหาแล้วนำเสนอเชิงพรรณนาความให้เกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้นเกี่ยวกับการการบริหารการพัฒนาหมู่บ้านเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ผู้เขียนทำการสังเกตจากกรณีศึกษา ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

             ผลการศึกษาพบว่า แนวทางการบริหารการพัฒนาหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ มีดังนี้ ๑) ด้านการพัฒนาการบริหาร ประกอบด้วย (๑) โครงสร้างและหน้าที่      เป็นการกำหนดโครงสร้าง บทบาทหน้าที่ ระเบียบกฎเกณฑ์ ตลอดจนกระบวนการในการบริหารงานของหมู่บ้านในการพัฒนาหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ (๒) การนำกระบวนการ AIC มาใช้ในการพัฒนาหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ (๓) การสร้างระบบการดำเนินงาน โดยมีการกำหนดนโยบาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ รวมถึงการสร้างระบบติดตามและประเมินผล และ (๔) การสร้างสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการพัฒนาหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ๒) ด้านการบริหารเพื่อการพัฒนา ประกอบด้วย (๑) การให้ความสำคัญต่อโครงการหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ (๒) การให้ความสำคัญต่อการพัฒนากิจกรรมเฉพาะด้านในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ และ (๓) การให้ความสำคัญต่อการนำนโยบายและโครงการไปสู่การปฏิบัติ


Keywords


การบริหารการพัฒนา, หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ

Full Text:

PDF


Copyright (c) 2017 วารสารวิชาการธรรมทรรศน์ (Dhammathas Journal)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
อาคาร 100 ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)
เลขที่ 30 หมู่ 1 บ้านโคกสี ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ 0-4328-3546-7 (ต่อ 114)
โทรสาร 0-4328-3399
โทรศัพท์ 085-7521693
e-mail : dhammathas@hotmail.com
http://www.journal-dhammathas.com