อาสาตำรวจบ้านจิตอาสาป้องกันภัยในถิ่นมาตุภูมิ : บทบาทใหม่ภายใต้กระบวนทัศน์โลกาภิวัตน์

ร.ต.อ.คมเดช ไชยเดือน

Abstract


       สำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นหน่วยงานหนึ่งของรัฐมีบุคลากรมากกว่า ๒๐๐,๐๐๐ คน มีหน้าที่ให้การบริการประชาชนทั่วประเทศกว่า ๖๕ ล้านคน ตลอดเวลา ๒๔ ชั่วโมง  เป็นภารกิจที่สำคัญยิ่งของสังคม เพื่อให้สังคมมีความสงบสุขปลอดภัย โดยการป้องกันปราบปรามรักษาความสงบเรียบร้อยภายในสังคม และชุมชนรักษาความมั่นคงภายในการให้บริการประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาวการณ์ของสังคมในปัจจุบันที่มีความเจริญก้าวหน้าทางวัตถุเทคโนโลยีสมัยใหม่ แห่งยุคโลกาภิวัตน์ จึงเกิดอาชญากรรม และรูปแบบที่มีความสลับซับซ้อนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ของหมู่บ้าน/ชุมชนในการป้องกันตนเองจากอาชญากรรมและยาเสพติด แต่สัดส่วนเจ้าหน้าที่ตำรวจต่อจำนวนประชาชนไม่สอดคล้องกันรวมทั้งแนวทางและมาตรการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่เน้นการป้องกันนำหน้าการปราบปรามและการแสวงหาความร่วมมือจากประชาชน ในรูปจิตอาสาตำรวจบ้าน/ชุมชนโดยให้ประชาชนมีอำนาจหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมในหมู่บ้าน/ชุมชนของตนเอง เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนกำลังพลเจ้าหน้าที่ตำรวจในการป้องกันอาชญากรรมและยาเสพติดในระดับหมู่บ้าน/ชุมชนและ เตรียมความพร้อมของประชาชนรองรับรูปแบบอาชญากรรมที่จะแฝงเข้ามาพร้อมกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

       ดังนั้น อาสาตำรวจบ้าน คือ ผู้ที่มีจิตอาสาที่อยู่ในหมู่บ้านหรือชุมชนที่จะเป็นผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานในภารกิจตำรวจ เพื่อการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม และรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในเขตพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นการข่าว การตั้งจุดตรวจ การอำนวยความสะดวกจราจร ตลอดจนระงับเหตุและอุบัติภัยต่างๆ ซึ่งจะทำให้สถิติการเกิดอาชญากรรมลดลง ภายใต้แนวคิด“ประชาชนคือตำรวจ ตำรวจคือประชาชน” ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการลดช่องว่างระหว่างตำรวจกับประชาชน มีความสมานฉันท์อยู่ร่วมกันด้วยความรักใคร่สามัคคี สามารถเรียนรู้ปัญหาเข้าใจแนวทางแก้ไขปัญหา และกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน ในการสร้างความเข้มเข็งให้กับหมู่บ้าน/ชุมชน เป็นหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งดูแลตนเองได้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดี มีสภาพทางสังคมที่ดีงามภายใต้สภาพแวดล้อมที่น่าอยู่อาศัย


Keywords


อาสาตำรวจบ้าน, จิตอาสา, ทฤษฎีป้องกันปราบปรามอาชญากรรม, ชุมชนเข้มแข็งพึ่งพาตนเอง

Full Text:

PDF


Copyright (c) 2017 วารสารวิชาการธรรมทรรศน์ (Dhammathas Journal)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
อาคาร 100 ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)
เลขที่ 30 หมู่ 1 บ้านโคกสี ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ 0-4328-3546-7 (ต่อ 114)
โทรสาร 0-4328-3399
โทรศัพท์ 085-7521693
e-mail : dhammathas@hotmail.com
http://www.journal-dhammathas.com