สิทธิพลเมืองอาเซียน : แนวคิดในการกำหนดสิทธิแรงงาน

เกวลี อ่อนเรือง

Abstract


      อาเซียนเป็นของประชาชน ประชาชนเป็นเจ้าของอาเซียนและความสำเร็จของอาเซียนคือความสำเร็จของประชาชน คำกล่าวนี้คือ ปฏิญญาและปรัชญาของการรวมกลุ่มเป็นประเทศอาเซียน พลเมืองอาเซียนควรจะมีข้อเสนอเชิงนโยบายในเรื่องสิทธิแรงงานที่เสมอภาคในประเทศอาเซียน เพื่อกำหนดเป็นสิทธิกลางในฐานะที่เป็นพลเมืองอาเซียนที่ต้องได้รับจากรัฐบาลอาเซียน ซึ่งนโยบายหรือข้อตกลงอาเซียนและนโยบายของรัฐสมาชิกอาเซียนนั้นไม่มีประเทศใดที่มีนโยบายที่จะดำเนินการอย่างไรกับสิทธิค่าแรงขั้นต่ำที่เท่าเทียมกันในประเทศอาเซียน อนาคตประเทศที่มีค่าแรงต่ำอาจขาดแคลนแรงงานฝีมือที่มีส่วนสำคัญในการพัฒนาประเทศในระยะถัดไป


Keywords


สิทธิพลเมืองอาเซียน, แนวคิดในการกำหนดสิทธิค่าแรง

Full Text:

PDF


Copyright (c) 2017 วารสารวิชาการธรรมทรรศน์ (Dhammathas Journal)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
อาคาร 100 ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)
เลขที่ 30 หมู่ 1 บ้านโคกสี ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ 0-4328-3546-7 (ต่อ 114)
โทรสาร 0-4328-3399
โทรศัพท์ 085-7521693
e-mail : dhammathas@hotmail.com
http://www.journal-dhammathas.com