การพัฒนาบทบาทพระสงฆ์ในการแก้ปัญหาความขัดแย้งในสังคมไทย

สมพงษ์ เกษานุช, จำนงค์ ผมไผ

Abstract


      บทความนี้มุ่งศึกษา การพัฒนาบทบาทพระสงฆ์ในการแก้ปัญหาความขัดแย้งของสังคมไทย เป็นการนำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับสภาพความขัดแย้งของสังคมไทยในปัจจุบันตลอดทั้งแนวทางในการจัดการความขัดแย้งทางสังคม รวมทั้งบทบาทของพระสงฆ์ต่อสังคมไทยในยุคปัจจุบัน และแนวทางการพัฒนาบทบาทพระสงฆ์ในการแก้ปัญหาความขัดแย้งของสังคมไทย ที่ต้องพัฒนาอย่างเป็นระบบโดยเริ่มจากการปลูกศรัทธาด้วยการพัฒนาตนให้เป็นผู้จรรโลงสังคม ซึ่งพระสงฆ์ต้องพัฒนาตนให้เป็นผู้นำทางจิตวิญญาณและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม พร้อมกับการพัฒนาความสัมพันธ์กับสังคมด้วยการพัฒนา การส่งเสริมกิจกรรมที่ดีมีคุณค่าให้ต่อเนื่อง และต้องยึดหลักการในการพัฒนาคือความเป็นกลางทางการเมือง เป็นผู้ให้สติและปัญญาแก่สังคม และต้องอยู่เหนือความขัดแย้งพร้อมกับการสร้างภูมิคุ้มกันให้สังคม ด้วยการใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในการป้องกันความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นใหม่ในอนาคต


Keywords


บทบาทพระสงฆ์, ความขัดแย้ง, การแก้ปัญหาความขัดแย้ง

Full Text:

PDF


Copyright (c) 2017 วารสารวิชาการธรรมทรรศน์ (Dhammathas Journal)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
อาคาร 100 ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)
เลขที่ 30 หมู่ 1 บ้านโคกสี ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ 0-4328-3546-7 (ต่อ 114)
โทรสาร 0-4328-3399
โทรศัพท์ 085-7521693
e-mail : dhammathas@hotmail.com
http://www.journal-dhammathas.com