การสร้างรูปแบบการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นการแปรรูปเสื่อกก เพื่อส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนโรงเรียน

อดุลย์รัตน์ เกตุเวชสุริยา

Abstract


             การวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อการสร้างรูปแบบการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นการแปรรูปเสื่อกก เพื่อส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนโรงเรียน มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษา และสร้างรูปแบบการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นการแปรรูปเสื่อกก เพื่อส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน วิธีดำเนินการวิจัยประกอบด้วย ๒ ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนที่ ๑ ประกอบด้วย ๑) ศึกษาสภาพความต้องการการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในสถานศึกษา โดยศึกษาจากการสัมภาษณ์แบบเชิงลึก กับผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และนักเรียน ๒) ศึกษาการจัดการวิสาหกิจชุมชน โดยการศึกษาจากการสัมภาษณ์แบบเชิงลึกกับนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรด้านวิสาหกิจชุมชนและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับวิสาหกิจชุมชน ๓) ศึกษาการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นการแปรรูปเสื่อกก โดยการศึกษาจากการสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้างกับปราชญ์ชาวบ้านด้านการแปรรูปเสื่อกก นำข้อมูลมาวิเคราะห์โดยใช้การวิเคราะห์แบบอุปนัย คือ สรุปข้อมูลจากการสัมภาษณ์ รวบรวมเนื้อหาและนำข้อมูลมาจัดหมวดหมู่ในแต่ละหัวข้อ นำมาร่างเป็นกรอบการสร้างรูปแบบการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นการแปรรูปเสื่อกก เพื่อส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนโรงเรียน ขั้นตอนที่ ๒ การสร้างรูปแบบการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นการแปรรูปเสื่อกก เพื่อส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน โดยนำผลจากการสรุปข้อมูล มาวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อค้นพบที่ได้นำ มากำหนดเป็นองค์ประกอบและตัวบ่ชี้รูปแบบการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นการแปรรูปเสื่อกก เพื่อส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนโรงเรียน แล้วนำไปให้ผู้เชี่ยวชาญ จำนวน ๕ คน ประเมินความเหมาะสมขององค์ประกอบและเนื้อหาอยู่ในระดับมากที่สุดและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพวิเคราะห์เนื้อหาประกอบบริบท

             รูปแบบการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นการแปรรูปเสื่อกก เพื่อส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนโรงเรียน ประกอบด้วย ๓ องค์ประกอบ ดังนี้ ๑) องค์ความรู้การแปรรูปเสื่อกก ได้แก่ การเตรียมวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการแปรรูปเสื่อกก และกระบวนการแปรรูปเสื่อกก ๒) การจัดการวิสาหกิจชุมชน ได้แก่ ข้อมูลความรู้พื้นฐานวิสาหกิจชุมชน หลักการวิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจชุมชน/เครือข่ายระดับอำเภอ และการจัดการเรียนรู้วิสาหกิจชุมชน และ ๓) วิธีการสอนการแปรรูปเสื่อกกและวิสาหกิจชุมชนแบบโครงการ ได้แก่ ร่างโครงการ และแผนการจัดการเรียนรู้


Keywords


การถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น, การแปรรูปเสื่อกก, วิสาหกิจชุมชน

Full Text:

PDF


Copyright (c) 2017 วารสารวิชาการธรรมทรรศน์ (Dhammathas Journal)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
อาคาร 100 ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)
เลขที่ 30 หมู่ 1 บ้านโคกสี ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ 0-4328-3546-7 (ต่อ 114)
โทรสาร 0-4328-3399
โทรศัพท์ 085-7521693
e-mail : dhammathas@hotmail.com
http://www.journal-dhammathas.com