การสร้างรูปแบบการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นการแปรรูปเสื่อกก เพื่อส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนโรงเรียน

Main Article Content

อดุลย์รัตน์ เกตุเวชสุริยา

Abstract

             การวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อการสร้างรูปแบบการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นการแปรรูปเสื่อกก เพื่อส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนโรงเรียน มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษา และสร้างรูปแบบการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นการแปรรูปเสื่อกก เพื่อส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน วิธีดำเนินการวิจัยประกอบด้วย ๒ ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนที่ ๑ ประกอบด้วย ๑) ศึกษาสภาพความต้องการการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในสถานศึกษา โดยศึกษาจากการสัมภาษณ์แบบเชิงลึก กับผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และนักเรียน ๒) ศึกษาการจัดการวิสาหกิจชุมชน โดยการศึกษาจากการสัมภาษณ์แบบเชิงลึกกับนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรด้านวิสาหกิจชุมชนและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับวิสาหกิจชุมชน ๓) ศึกษาการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นการแปรรูปเสื่อกก โดยการศึกษาจากการสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้างกับปราชญ์ชาวบ้านด้านการแปรรูปเสื่อกก นำข้อมูลมาวิเคราะห์โดยใช้การวิเคราะห์แบบอุปนัย คือ สรุปข้อมูลจากการสัมภาษณ์ รวบรวมเนื้อหาและนำข้อมูลมาจัดหมวดหมู่ในแต่ละหัวข้อ นำมาร่างเป็นกรอบการสร้างรูปแบบการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นการแปรรูปเสื่อกก เพื่อส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนโรงเรียน ขั้นตอนที่ ๒ การสร้างรูปแบบการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นการแปรรูปเสื่อกก เพื่อส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน โดยนำผลจากการสรุปข้อมูล มาวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อค้นพบที่ได้นำ มากำหนดเป็นองค์ประกอบและตัวบ่ชี้รูปแบบการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นการแปรรูปเสื่อกก เพื่อส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนโรงเรียน แล้วนำไปให้ผู้เชี่ยวชาญ จำนวน ๕ คน ประเมินความเหมาะสมขององค์ประกอบและเนื้อหาอยู่ในระดับมากที่สุดและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพวิเคราะห์เนื้อหาประกอบบริบท

             รูปแบบการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นการแปรรูปเสื่อกก เพื่อส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนโรงเรียน ประกอบด้วย ๓ องค์ประกอบ ดังนี้ ๑) องค์ความรู้การแปรรูปเสื่อกก ได้แก่ การเตรียมวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการแปรรูปเสื่อกก และกระบวนการแปรรูปเสื่อกก ๒) การจัดการวิสาหกิจชุมชน ได้แก่ ข้อมูลความรู้พื้นฐานวิสาหกิจชุมชน หลักการวิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจชุมชน/เครือข่ายระดับอำเภอ และการจัดการเรียนรู้วิสาหกิจชุมชน และ ๓) วิธีการสอนการแปรรูปเสื่อกกและวิสาหกิจชุมชนแบบโครงการ ได้แก่ ร่างโครงการ และแผนการจัดการเรียนรู้

Keywords

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Article)