การวิเคราะห์พุทธวิธีการบริหารการศึกษาในพระพุทธศาสนาเถรวาท

Main Article Content

ผศ.ดร.สิน งามประโคน

Abstract

       งานวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์พุทธวิธีการบริหารการศึกษาในพระพุทธศาสนาเถรวาท๑ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมีวัตถุประสงค์ ๑) เพื่อศึกษารูปแบบและหลักการบริหารการศึกษาในสมัยพุทธกาล ๒) เพื่อศึกษาโครงสร้าง และองค์ประกอบของการบริหารการศึกษาตามแนวพุทธศาสนา ๓) เพื่อวิเคราะห์พุทธวิธีบริหารการศึกษาในพระพุทธศาสนาเถรวาท

          ผลการศึกษาพบว่า การบริหารการศึกษาในสมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าทรงกระจายอำนาจในการบริหารคณะสงฆ์ โดยมีประธานสูงสุดในการบริหารการศึกษา คือ พระพุทธเจ้าทรงดำรงตำแหน่งเป็นธรรมราชา โดยมอบให้พระสาวกเป็นพระอุปัชฌาย์บวชให้กับผู้เลื่อมใสศรัทธาเข้ามาศึกษาเล่าเรียนในพระธรรมวินัย และพระพุทธเจ้าทรงแต่งตั้งพระสารีบุตรให้เป็นพระธรรมเสนาบดีรับผิดชอบงานด้านวิชาการ พระโมคคัลลานะเป็นพระอัครสาวกฝ่ายซ้าย รับผิดชอบงานด้านบริหาร พระอานนท์เป็นเลขานุการส่วนพระองค์ และทรงแต่งตั้งสาวกทั้งฝ่ายบรรพชิตเป็นเอตทัคคะและคฤหัสถ์เป็นผู้อุปถัมภ์การบริหารการศึกษาแบบกระจายอำนาจ โดยการบวชเรียนและทรงมอบให้พระสาวกเป็นผู้บริหารจัดการศึกษา โดยการรับศิษย์มาบวชเรียน ยึดถือพระธรรมวินัยเป็นแนวทางการปฏิบัติของการศึกษาสงฆ์

 

Keywords

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Article)