การวิเคราะห์พุทธวิธีการบริหารการศึกษาในพระพุทธศาสนาเถรวาท

ผศ.ดร.สิน งามประโคน

Abstract


       งานวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์พุทธวิธีการบริหารการศึกษาในพระพุทธศาสนาเถรวาท๑ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมีวัตถุประสงค์ ๑) เพื่อศึกษารูปแบบและหลักการบริหารการศึกษาในสมัยพุทธกาล ๒) เพื่อศึกษาโครงสร้าง และองค์ประกอบของการบริหารการศึกษาตามแนวพุทธศาสนา ๓) เพื่อวิเคราะห์พุทธวิธีบริหารการศึกษาในพระพุทธศาสนาเถรวาท

          ผลการศึกษาพบว่า การบริหารการศึกษาในสมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าทรงกระจายอำนาจในการบริหารคณะสงฆ์ โดยมีประธานสูงสุดในการบริหารการศึกษา คือ พระพุทธเจ้าทรงดำรงตำแหน่งเป็นธรรมราชา โดยมอบให้พระสาวกเป็นพระอุปัชฌาย์บวชให้กับผู้เลื่อมใสศรัทธาเข้ามาศึกษาเล่าเรียนในพระธรรมวินัย และพระพุทธเจ้าทรงแต่งตั้งพระสารีบุตรให้เป็นพระธรรมเสนาบดีรับผิดชอบงานด้านวิชาการ พระโมคคัลลานะเป็นพระอัครสาวกฝ่ายซ้าย รับผิดชอบงานด้านบริหาร พระอานนท์เป็นเลขานุการส่วนพระองค์ และทรงแต่งตั้งสาวกทั้งฝ่ายบรรพชิตเป็นเอตทัคคะและคฤหัสถ์เป็นผู้อุปถัมภ์การบริหารการศึกษาแบบกระจายอำนาจ โดยการบวชเรียนและทรงมอบให้พระสาวกเป็นผู้บริหารจัดการศึกษา โดยการรับศิษย์มาบวชเรียน ยึดถือพระธรรมวินัยเป็นแนวทางการปฏิบัติของการศึกษาสงฆ์

 


Keywords


การวิเคราะห์พุทธวิธี, การบริหารการศึกษา, พุทธศาสนาเถรวาท

Full Text:

PDF


Copyright (c) 2017 วารสารวิชาการธรรมทรรศน์ (Dhammathas Journal)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
อาคาร 100 ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)
เลขที่ 30 หมู่ 1 บ้านโคกสี ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ 0-4328-3546-7 (ต่อ 114)
โทรสาร 0-4328-3399
โทรศัพท์ 085-7521693
e-mail : dhammathas@hotmail.com
http://www.journal-dhammathas.com