ศึกษาผลการเผยแผ่โครงการธรรมะสัญจรของนิสิตมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

พระมหามิตร ฐิตปญฺโญ, ผศ.ดร.

Abstract


      การวิจัยในครั้งนี้มีจุดประสงค์ เพื่อศึกษาผลการเผยแผ่โครงการธรรมะสัญจรของนิสิตมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตขอนแก่น โดยมีวัตถุประดังนี้ ๑) เพื่อศึกษาเทคนิคและวิธีการเผยแผ่ธรรมะของพระนิสิตมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ๒) เพื่อศึกษาผลจากการเผยแผ่โครงการธรรมะสัญจรของพระนิสิตมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

        ผลการวิจัยพบว่า เทคนิคและวิธีการเผยแผ่ธรรมะของพระนิสิตที่นำมาใช้ในครั้งนี้ ส่วนมากพระนิสิตใช้การบรรยายหัวข้อธรรม ถามตอบปัญหา ยกอุทาหรณ์และมีนิทานประกอบ และแทรกด้วยเรื่องที่ทำให้เกิดอารมณ์ขันเป็นต้น ผลที่ออกมาอย่างนี้เพราะความแตกต่างกันทางด้านคุณวุฒิและวัยวุฒิของพระนิสิต

      ผลจากการเผยแผ่โครงการธรรมะสัญจรของพระนิสิต ได้รับการตอบรับจากพุทธบริษัทได้เป็นอย่างดี เพราะโครงธรรมสัญจรสามารถทำให้พุทธศาสนิกชนได้เรียนรู้พระพุทธศาสนา และเข้าถึงผู้นำทางด้านศาสนาในรูปแบบที่ทันสมัยมากขึ้น โครงธรรมะสัญจรเป็นโครงการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่เข้าถึงชุมชนได้เป็นอย่างดี ประชาชนสามารถเข้าใจข้อสงสัยในหัวข้อธรรมได้ง่ายขึ้น ในแง่ทางพระพุทธศาสนานั้นเป็นการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ในรูปแบบใหม่ที่ทันสมัย


Keywords


ผลการเผยแผ่, โครงการธรรมะสัญจร, นิสิตมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

Full Text:

PDF


Copyright (c) 2017 วารสารวิชาการธรรมทรรศน์ (Dhammathas Journal)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
อาคาร 100 ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)
เลขที่ 30 หมู่ 1 บ้านโคกสี ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ 0-4328-3546-7 (ต่อ 114)
โทรสาร 0-4328-3399
โทรศัพท์ 085-7521693
e-mail : dhammathas@hotmail.com
http://www.journal-dhammathas.com