ศึกษาผลการเผยแผ่โครงการธรรมะสัญจรของนิสิตมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

Main Article Content

พระมหามิตร ฐิตปญฺโญ, ผศ.ดร.

Abstract

      การวิจัยในครั้งนี้มีจุดประสงค์ เพื่อศึกษาผลการเผยแผ่โครงการธรรมะสัญจรของนิสิตมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตขอนแก่น โดยมีวัตถุประดังนี้ ๑) เพื่อศึกษาเทคนิคและวิธีการเผยแผ่ธรรมะของพระนิสิตมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ๒) เพื่อศึกษาผลจากการเผยแผ่โครงการธรรมะสัญจรของพระนิสิตมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

        ผลการวิจัยพบว่า เทคนิคและวิธีการเผยแผ่ธรรมะของพระนิสิตที่นำมาใช้ในครั้งนี้ ส่วนมากพระนิสิตใช้การบรรยายหัวข้อธรรม ถามตอบปัญหา ยกอุทาหรณ์และมีนิทานประกอบ และแทรกด้วยเรื่องที่ทำให้เกิดอารมณ์ขันเป็นต้น ผลที่ออกมาอย่างนี้เพราะความแตกต่างกันทางด้านคุณวุฒิและวัยวุฒิของพระนิสิต

      ผลจากการเผยแผ่โครงการธรรมะสัญจรของพระนิสิต ได้รับการตอบรับจากพุทธบริษัทได้เป็นอย่างดี เพราะโครงธรรมสัญจรสามารถทำให้พุทธศาสนิกชนได้เรียนรู้พระพุทธศาสนา และเข้าถึงผู้นำทางด้านศาสนาในรูปแบบที่ทันสมัยมากขึ้น โครงธรรมะสัญจรเป็นโครงการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่เข้าถึงชุมชนได้เป็นอย่างดี ประชาชนสามารถเข้าใจข้อสงสัยในหัวข้อธรรมได้ง่ายขึ้น ในแง่ทางพระพุทธศาสนานั้นเป็นการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ในรูปแบบใหม่ที่ทันสมัย

Keywords

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Article)